Aleksandra Gerova Aleksandra Gerova Потребител

Прекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирмаПредстои фирмата да прекъсне дейност. По кой член има възможност да се освободи служител по майчинство?Отговори

 • Здравейте, Александра,

  На основание чл. 333, ал. 1, т.1 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, за някой от случаите по точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

  1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст може да бъде уволнена само с предварително разрешение на инспекцията по труда:

  • с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 от КТ, само на основание чл.328, ал.1, т. 2, 3, 5 и 11:

  1. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  2. при намаляване на обема на работата;
  3. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
  4. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

  • без предизвестие на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ:

  1. при дисциплинарно уволнение;

  Работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163 от КТ (поради бременност, раждане и осиновяване), може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ, т.е. с предизвестие и само при закриване на предприятието.

  Закрилата по чл. 333 от КТ се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • Здравейте,

  Имате право да прекратите трудовия договор само на основание чл. 328 ал. 1 т. 1 - при закриване на предприятието. Важно е да се отбележи, че това е обявяване на ликвидация на предприятието, а не спиране на дейността за известно време.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Само че шефа вече е подал уведомление в нап и е прекратил договора. Сега как се процедира какво да впишем в заповедта на служителката в майчинство от нои казаха че ще си взема майчинството до парвата година независимо че е прекратен договора
 • Здравейте, Александра,

  Разяснение на МТСП от 15.04.2010 Г. във връзка с чл.333, ал. 1, т. 1 от КТ, потвърждава моя отговор и този на колегата ми от по-горе, а именно, че в чл. 333, ал. 1, т. 1 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2 (съкращаване на щата), 3 (намаляване обема на работата), 5 (липса на качества за ефективно изпълнение на работата) и 11 (промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако лицето не отговаря на тях) и чл. 330, ал. 2, т. 6 (дисциплинарно уволнение) работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст.

  В случай, че разрешение не е било поискано или не е било дадено, съдът отменя заповедта само на това основание, без да разглежда спора по същество - чл. 344, ал. 3 от КТ.

  По смисъла на чл. 222, ал.1, при уволнение поради закриване на предприятието (ликвидирането му), работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

  За прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ поради закриване на предприятието, работниците и служителите имат право на следните обезщетения:

  1. за неотработено предизвестие (чл.220, КТ);
  2. ако имат неползвани платени годишни отпуски (чл. 224 от КТ);
  3. за оставане без работа (чл. 222, ал. 1 от КТ);
  4. ако към датата на прекратяване лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията и изискванията на § 4 от ПРЗ на КСО, има право и на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ.

  За съжаление, тук можем да Ви разясним само Вашите права и задължения, в качеството ви на представител на работодателя и да Ви дадем насоки за действие, но няма как да Ви дадем готово решение. Ако желаете, винаги можете да се обърнете към нас или към други експерти за допълнителна консултация.

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->