Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.11. Липси и Излишъци на Стоки

Публикувано на: 18.01.2011

ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС(със Сравнителна Ведомост)

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Склад обувки / Иван Иванов

по Заповед:

№165 от 01.04.2010

за вид активи/запаси:

Обувки

 

инв. № / код

наименование

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

фактич.

наличн.

счетов.

наличн.

излишък

липса

1

32151635

Обувки мъжки черни Борг

чифт

20

500

520

 

20

2

561465415

Обувки дамски червени Торк

чифт

25

100

115

 

15

3

546545646

Обувки дамски черни Кларк

чифт

22

200

195

5

 

ОБЩО

800

830

5

35

 
 

име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Иван Иванов

началник склад

01.04.2010

 

Член на Комисия:

Петър Петров

контрольор

01.04.2010

 

Член на Комисия:

Георги Георгиев

контрольор

01.04.2010

 

№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 01.04.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

 

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки мъжки черни Борг

чифт

20

20

400

2

Обувки дамски червени Торк

чифт

15

25

375

           

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

01.04.2010

данъчна основа:

775

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:

155

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

930


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.04.2010 г. е установена е липса на стоки, закупени за 775 лв., без включен ДДС. При покупката е ползван данъчен кредит. Не е установено виновно лице. Липсващите стоки са закупени през месец Август 2009 год. Установен е и излишък на стоки за 110 лв., без включен ДДС.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За установяване на липса и излишък на материални запаси е необходим инвентаризационен опис и протокол, с който да начислим ДДС-то.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът от липсата се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи.

Липсващите стоки се изписват аналитично и количествено по кредита на сметка Стоки.

Начисляваме ДДС върху стойността на липсващите материални запаси, което също отнасяме аналитично по дебита на сметка Други разходи. Корекция на ДДС се налага и то в пълен размер, тъй като не са минали повече от 5 години от закупуването на материалните запаси.

Приходът от излишъка се осчетоводява аналитично по кредита сметка Други приходи, а самите стоки се заприхождават аналитично и количествено по дебита на сметка Стоки.

Крайното салдо по сметки Други разходи и Други приходи, от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси / брак на стоково-материални запаси

вид документ:

570

Инвентаризационен опис на активи - запаси

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

775

304

Стоки

775

аналит.

Липса на стоки

775

аналит.

Обувки мъжки черни Борг

400

     

аналит.

Обувки дамски червени Торк

375

ОБЩО

775

ОБЩО

775


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

459

Самоначислен ДДС

вид документ:

09

Протокол или друг документ за ДДС разчет

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

155

4532

Начислен ДДС за продажбите

155

аналит.

ДДС

155

     

ОБЩО

155

ОБЩО

155


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

310

Заприходени излишъци на стоково-материални запаси

вид документ:

570

Инвентаризационен опис на активи - запаси

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

304

Стоки

110

709

Други приходи

110

аналит.

Обувки дамски черни Кларк

110

аналит.

Излишъци на материални запаси

110

ОБЩО

110

ОБЩО

110


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

930

609

Други разходи

930

     

аналит.

Липса на стоки

775

     

аналит.

ДДС

155

ОБЩО

930

ОБЩО

930


• Счетоводна статия 5:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

709

Други приходи

110

123

Текуща печалба/загуба

110

аналит.

Излишъци на материални запаси

110

     

ОБЩО

110

ОБЩО

110


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

930

Текуща загуба

820

Стоки

-665

ДДС за внасяне

155

   

Други приходи

110

   

Текуща печалба

-820

               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-820

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->