Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.10. Обезценка на Стокови Наличности

Публикувано на: 18.01.2011

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА МАТЕР. ЗАПАСИ

АЛФА ООД (ние)

на обект:

Склад стоки

по Заповед:

№6326 от 30.12.2010

за вид матер. запаси:

Обувки

 

код

наименование

мярка

колич.

отч. ст-ст

за 1-ца

обща бал. стойност

нетна реа-лиз. ст-ст

разлика

(+/-)

1

6541650

Обувки модел „Спарк”

чифт

500

20

10 000

8 000

- 2 000

2

               

3

               

4

               

5

               

ОБЩО:

10 000

8 000

2 000

 
 

име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

началник склад

30.12.2010

 

Оценил:

Петър Петров

независим оценител

30.12.2010

 

Ръководител:

Георги Георгиев

управител

30.12.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Обезценени са 500 чифта обувки модел „Спарк” от колекцията от миналата година от 20 лв. за брой на 16 лв. за брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:


• Необходими документи:

За обезценка на материални запаси е необходим протокол за обезценка на материални запаси.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за обезценка на материални запаси се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Разходи от последващи оценки на активи.

Намаляването на стойността на материалния запас се отчита аналитично по кредита на сметка Стоки.

Крайното салдо по сметка за Разходи от последващи оценки на активи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

309

Обезценка / Корекция на обезценка на стоково-материални запаси

вид документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

608

Разходи от последващи оценки на активи

2 000

304

Стоки

2 000

аналит.

Обувки модел Спарк

2 000

аналит.

Обувки модел Спарк

2 000

           

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

2 000

608

Разходи от последващи оценки на активи

2 000

     

аналит.

Обувки модел Спарк

2 000

           

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи от обезценка

2 000

Текуща загуба

2 000

Стоки

- 2 000

Текуща печалба

-2 000

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-2 000

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->