Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.9. Преоценка на Активи Съгласно МСС – вариант 2

Публикувано на: 18.01.2011

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕОЦЕНКА НА АКТИВИ

АЛФА ООД (ние)

на Обект:

Сграда

по Заповед:

№25546 от 30.12.2010

за вид активи:

Административна сграда

инв. №

наименование на актива

отчетна

стойност

начислена

амортиз.

балансова

стойност

преоцен.

стойност

разлика

(+/-)

1

21653

Административна сграда – ул. ген. Петко Петков №52

700 000

150 000

550 000

750 000

200 000

2

3

4

5

ОБЩО:

700 000

150 000

550 000

750 000

200 000

име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

директор производство

30.12.2010

Оценил:

Петър Петров

независим оценител

30.12.2010

Ръководител:

Георги Георгиев

управител

30.12.2010


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Преоценена е административната сграда на ул. ген. Петко Петков №52 от 700 000 лв. на 750 000 лв. Балансовата й стойност към момента на преоценката е 550 000 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За преоценка на активи е необходим независим оценителки доклад за пазарната стойност на активи.


• Начин на осчетоводяване:

Отписваме натрупаната до момента амортизация с цялата й стойност.

Разликата между новата преоценена стойност и балансовата стойност на актива се отчита по дебита на сметка Сгради и конструкции и по кредита на сметка Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

213

Преоценка на натрупана амортизация

вид документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2412

Амортизация на сгради и конструкции

150 000

202

Сгради и конструкции

150 000

аналит.

Административна сграда

150 000

аналит.

Административна сграда

150 000

ОБЩО

150 000

ОБЩО

150 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

213

Преоценка на натрупана амортизация

вид документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

202

Сгради и конструкции

200 000

112

Резерви от последваща оценка на активи

200 000

аналит.

Административна сграда

200 000

аналит.

Административна сграда

200 000

ОБЩО

200 000

ОБЩО

200 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Земи и сгради

200 000

Резерв от последваща оценка на активи

200 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Резерв от последващи оценки

200 000

от инвестиционна дейност

от финансова дейност


Забележка: Ако тази преоценка трябваше да се третира по НСС, нямаше да произведе счетоводен запис, защото националните стандарти не допускат това. Съгласно национален стандарт 16, методът на ”Преоценената стойност” не е позволен при оценка след първоначалното признаване на дълготраен актив. Историческата цена на актива може да се коригира само с натрупаната амортизация и натрупаната загуба от обезценка.Коментари

-->