Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.7. Брак на Суровини

Публикувано на: 18.01.2011

ПРОТОКОЛ ЗА БРАК

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Склад суровини и материали

по Заповед:

№ 2151 от 31.01.2010

за вид матер. запаси:

Лепила за обувки

 

код

наименование

мярка

колич.

отч. ст-ст

за 1-ца

обща бал. стойност

ликвид. стойност

загуба

1

6165654

Лепила за обувки

бр.

20

1

20

 

20

2

               

3

               

4

               

5

               

ОБЩО:

20

 

20

причина за бракуването:

Изтекъл срок на годност

 
 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

31.01.2010

 

член на комисия:

Петър Петров

търговски директор

31.01.2010

 

член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

31.01.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Бракувани са 20 бр. лепила за производството на обувки на обща стойност 20 лв., поради изтекъл срок на годност.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За бракуване на материални запаси е необходим протокол за брак.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за брак на суровини се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи.

Бракуваните суровини се изписват аналитично и количествено по кредита на сметка Суровини/материали.

Крайното салдо по сметка Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси / брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

20

3021

Суровини/материали

20

аналит.

брак

20

аналит.

Лепила за обувки

20

ОБЩО

20

ОБЩО

20


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

20

609

Други разходи

20

     

аналит.

брак

20

ОБЩО

20

ОБЩО

20


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

20

Текуща загуба

20

Суровини/материали

-20

Текуща печалба

-20

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-20

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->