Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.6. Отчитане на Фира

Публикувано на: 18.01.2011

ПРОТОКОЛ ЗА ФИРА

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Склад производство торти/Иван Иванов

по Заповед:

№526 от 01.03.2010

за вид запаси:

Плодове

 

код

наименование

мярка

начално колич.

норма за % фира

очакв. кол. по норма

фактич. колич.

колич. фира

отч. ст-ст за 1-ца

стойност фира

1

515665

ягоди

кг

50

5%

2,50

47,50

2,50

2

5

2

541654

киви

кг.

60

4%

2,40

58,00

2,00

1

2

3

                   

4

                   

5

                   

ОБЩО:

7

 
 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.03.2010

 

член на комисия:

Петър Петров

производствен директор

01.03.2010

 

член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

01.03.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Изготвен е протокол за фира на плодове, използвани за направата на торти.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За установена фира на суровини и материали е необходим протокол за фира.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за фира се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи.

Фирата от суровините се изписва аналитично и количествено по кредита на сметка Суровини/материали.

Крайното салдо по сметка Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси / брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

7

302

Суровини/Материали – плодове

7

аналит.

фира

7

аналит.

Ягоди

5

     

аналит.

киви

2

ОБЩО

7

ОБЩО

7


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

7

609

Други разходи

7

     

аналит.

фира

7

ОБЩО

7

ОБЩО

7


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

7

Текуща загуба

7

Суровини/материали

-7

Текуща печалба

-7

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-7

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->