Задай въпрос тук
Галина Петрова Галина Петрова Потребител

Първоначална оценка на създадени нематериални активиИнтересува ме къде мога да прочета за примери за първоначална оценка на вътрешно създадени нематериални активи и за външно създадени нематериални активи?Отговори

 • Здравейте,

  В МСС 38 има достатъчно пояснения за условията за признаване на вътрешно генерирани нематериални активи. Ако актива е уебсайт, то вижте и ПКР32

  Поздрави,
  Б. Тенчев
 • Благодаря за отговора!
  Може би неправилно формулирах запитването си, всъщност мен ме интересува къде бих могла да прочета за конкретни примери за първоначална оценка на вътрешно и външно създадени нематериални активи.
  Предварително Ви благодаря!
 • Здравейте,

  По темата има много материали, но за съжаление, най-ценните от тях са на английски.

  Като цяло, правилото е, че когато имате R&D разходи, то научо-изследователската дейност (Research) се признава за текущ разход, а развойната (Development) може да се капитализира като НДМА, ако отговаря на условията за призаване на такъв.


  По отнощение на Вътрешно създадени нематериални активи:

  • Фаза на развойна дейност - нематериален актив, възникващ от развойната дейност, трябва да се признава (съответно разходите по развойната дейност да се капитализират), единствено и само ако предприятието може да докаже следното:
  - техническата изпълнимост на проекта (завършването на нематериален актив), така че той да бъде на разположение за ползване или продажба;
  - намерението да завърши проекта и да го използва или продаде;
  - способност да използва или продаде нематериалния актив;
  - как нематериалният актив ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи;
  - наличието на адекватни технически, финансови и други ресурси за приключване на развойната дейност и за ползването или продажбата на нематериалния актив;
  - способност за надеждно определяне на разходите, отнасящи се до нематериалния актив по време на неговото разработване.

  • Примери на научноизследователски дейности са: дизайнът, изграждането и тестването на прототипи преди производството; дизайнът на инструменти, матрици, шаблони, свързани с нови технологии; изграждането и функционирането на пилотни съоръжения, които не са в мащаб за търговско производство.

  • Фаза на научноизследователска дейност – в тази фаза предприятието не може да покаже, че съществува нематериален актив, който ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи. Следователно разходите се признават в момента на тяхното извършване и не се капитализират. Примери на научноизследователски дейности са: дейности, чиято цел е получаването на нови познания; търсенето, оценката и окончателният избор на приложения на научноизследователските открития; търсенето на алтернативи за материали, устройства, продукти.

  • Разходите за вътрешно създадени търговски марки, рубрики, издателски права, клиентски листи не се признават като нематериални активи.


  Ето няколко практически казуса по-долу:

  Казус 1
  Експлорър ООД е новооткрито предприятие, което предоставя инженерингови услуги на производители на компютри и ИТ устройства. Компанията получава поръчка за разработка на прототип на I Pod. За целта ще й бъдат необходими около 1.5 млн. евро капитал, които тя получава като финансиране за целта по оперативна програма от ЕС. Разходите, които ще трябва да направи са:
  - 31 януари 2010: 250 000 евро за заплати на специалисти;
  - 31 март 2010: 300 000 евро за разработване на прототипа и производство на тестови модел;
  - 30 юни 2010: 350 000 евро за подобрения на прототипа, така че да бъде гарантирано, че ще бъде пуснат на пазара;
  - 30 август 2010: 100 000 евро за производство на първия прототипен модел и тестването му;
  - 30 октомври 2010: провеждане на конференция за промотиране на продукта – 25 000 евро.
  - 31 декември 2010: фазата на развитие е завършена, изготвен е и финансов план на паричните потоци. Очакваната нетна печалба за 2010 год. е на стойност 700 000 евро.

  Как трябва да се третират счетоводно различни разходи?

  Решение:
  Разходите ще бъдат отчетени в съответствие с изискванията на МСС 38, а именно направените във фазата на проучване разходи трябва да бъдат капитализирани. За тази цел те трябва да отговарят на точно определени критерии. Заключенията са следните:
  - Не е сигурно, че към 31.12.2010 г. съществуват критерии за техническа осъществимост на проекта;
  - Критериите за продажба са налице към края на м. август, когато е произведена първата мостра и е тествана, но годността на продукта е тествана едва през Октомври.
  - През Октомври съществуването на пазар е ясно установено, чрез провеждането на конференция.
  - Критериите за финансова осъществивомст също са налице, тъй като Експлорър е получила финансиране за проекта.
  - Компанията е оценила надеждно разходите по проекта.

  Следователно разходите направени преди октомври на обща стойност 1025 млн. трябва да бъдат отписани. Разходите за конференция не са свързани с процеса на развитие и също трябва да бъдат отписани.
  Направените разходи след тази дата могат да бъдат капитализирани.


  Казус 2
  През 2005 г. Концесионер ООД е сключило концесионен договор с правителството за добив на въглища. Договорът е за срок от 30 години. Първоначалната вноска е 2 000 евро. Ежегодно предприятието дължи концесионни такси на база на добитото количество въглища по 2 евро на тон, но не по-малко от 20 000 евро годишно. Планът за добив на въглища е както следва:

  Дт с/ка ДНА 648 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 2 000
  Кт с/ка Дългосрочни пасиви 646 000

  Дт с/ка Дългосрочни пасиви 20 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 20 000

  Дт с/ка Разходи за амортизации 20 066 (2 000 първа вноска/30 години срок на договора = 66 (20 000+66 =20066)
  Кт с/ка Натрупана аморт 20 066

  2 година
  Дт с/ка Дългосрочни пасиви 24 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 24 000

  Дт с/ка Разходи за амортизации 24 066
  Кт с/ка Натрупана аморт. 24 066

  Всяка следваща година горното се изпълнява като дължимата сума и aмортизацията се променят според добива на въглища.
  Ако през третата година са добити с 2 000 по-малко от планираните количества, то компанията ще заплати по-малко, но няма да се налага да прави корекция в актива и амортизациите му, тъй като все още остава по-голяма част от периода на концесията, а разликата в добива е незначителна.

  Дт с/ка Дългосрочни пасиви 28 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 28 000

  Дт с/ка Разходи за амортизации 28 066
  Кт с/ка Натрупана аморт. 28 066

  Аналогично е отчитане и в случай, че се добият повече от планираните.

  Вариант 2 – Компанията решава да не отчита актива в баланса си. Тогава ще отчита разходите за ежегодните плащания като разход и оповестява информация за концесията в приложенията на финансовия си отчет.
  1 година
  Дт с/ка Разходи по концесии 2 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 2 000

  Дт с/ка Разходи по концесии 20 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 20 000

  Как трябва да се осчетоводи концесията?

  Решение:
  Вариант 1 – Концесионер ООД признава актива в счетоводния си баланс в периода на сключването на концесионния договор и отчита следното:

  1 година
  Дт с/ка ДНА 648 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 2 000
  Кт с/ка Дългосрочни пасиви 646 000

  Дт с/ка Дългосрочни пасиви 20 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 20 000

  Дт с/ка Разходи за амортизации 20 066 (2 000 първа вноска/30 години срок на договора = 66 (20 000+66 =20066)
  Кт с/ка Натрупана аморт. 20 066

  2 година
  Дт с/ка Дългосрочни пасиви 24 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 24 000

  Дт с/ка Разходи за амортизации 24 066
  Кт с/ка Натрупана аморт. 24 066

  Всяка следваща година горното се изпълнява като дължимата сума и амортизацията се променят според добива на въглища.
  Ако през третата година са добити с 2 000 по-малко от планираните количества, то компанията ще заплати по-малко, но няма да се налага да прави корекция в актива и амортизациите му, тъй като все още остава по-голяма част от периода на концесията, а разликата в добива е незначителна.

  Дт с/ка Дългосрочни пасиви 28 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 28 000

  Дт с/ка Разходи за амортизации 28 066
  Кт с/ка Натрупана аморт. 28 066

  Аналогично е отчитане и в случай, че се добият повече от планираните.

  Вариант 2 – Компанията решава да не отчита актива в баланса си. Тогава ще отчита разходите за ежегодните плащания като разход и оповестява информация за концесията в приложенията на финансовия си отчет.
  1 година
  Дт с/ка Разходи по концесии 2 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 2 000

  Дт с/ка Разходи по концесии 20 000
  Кт с/ка Разпл. Сметка 20 000

  В приложенията ще се оповести следното: През 2005 год. компанията е сключила концесионен договор с правителството за добиване на въглища със срок от 30 години. Концесионните такси са по 2 евро на тон, но не по-малко от 20 000 евро и се изплащат ежегодно. Съгласно плана за добив компанията дължи 648 000 концесионни такси за срока на договора, които се признават в ОПР в зависимост от отчетения добив. Очакваните концесионни такси не са отчетени в баланса като ДНА. За текущата година са платени 20 000 евро такси.
 • Много Ви благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->