Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.4. Отчет за Вложени Суровини

Публикувано на: 18.01.2011

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ОТЧЕТ ЗА ВЛОЖЕНИ СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ

пояснение:

Поръчка № 654564/12.06.2010 г. за изработка на 10 бр. плодови торти

звено:

125-98-9

за ден / за период от-до:

12.05.2010-13.05.2010

код

наименование на материала

мярка

колич.

1

32156415646

Блатове

бр.

30

2

56345646545

Сметана

бр.

20

3

65456456456

Захар

кг.

4

4

11645645645

Плодове

кг.

5

 

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник на звено

13.06.2010

 

удостоверил 2:

Георги Георгиев

вътрешен контрольор

13.06.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Направени са 10 бр. плодови торти съгласно поръчка и са отчетени вложените материали. (Този отчет може да се използва за изписване на суровини и материали само при малки и дребносерийни производства, където съставянето на коректна калкулация за всяко изделие е на практика невъзможно. Такива са например сладкарски работилници, ресторанти, занаятчийски работилници и други подобни.)


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За отчитане на вложени суровини и материали в производството ни е необходима справка за вложени материали.

• Начин на осчетоводяване:

Всички вложени суровини и материали се осчетоводяват към сметката за разходи за основна дейност (незавършено производство). Суровините и материалите се изписват аналитично и количествено от съответните материални сметки. Когато продуктите са готови, разходите за основна дейност се отнасят по съответната сметка за продукция.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

530

Протокол за Произведена Продукция / Вложени Суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разходи за материали

90

302

Суровини/Материали

90

аналит.

Материали за торти

90

аналит.

Сметана

15

     

аналит.

Захар

10

     

аналит.

Блатове

45

     

аналит.

Плодове

20

ОБЩО

90

ОБЩО

90


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

530

Протокол за Произведена Продукция / Вложени Суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

90

601

Разход за материали

90

     

аналит.

Материали за торти

90

ОБЩО

90

ОБЩО

90


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

306

Вътрешен трансфер на стоково-материални запаси

вид документ:

530

Протокол за Произведена Продукция / Вложени Суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

303

Продукция

90

611

Разходи за основна дейност

90

аналит.

Торти

90

     

ОБЩО

90

ОБЩО

90


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за материали

90

Увеличение на запасите от готова продукция

90

Незавърш. производство

90

   
       

Суровини/Материали

-90

   
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

     

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->