Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.3. Заприхождаване на Произведена Продукция

Публикувано на: 18.01.2011

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА И ЗАСКЛАДЕНА ПРОДУКЦИЯ

за изделие/я:

Искане за материали №4654654/20.05.2010 за 500 бр. обувки „Кларк”

код

наименование / описание на продукта

мярка

колич.

ед. цена по себест.

сума

1.

654156151

Обувки „Кларк”

чифт

500

15

7 500

           
           

ОБЩО:

7 500

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник цех / производство

25.05.2010

удостоверил 2:

Георги Георгиев

началник склад

25.05.2010


организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

КАЛКУЛАЦИЯ ЗА ВЛОЖЕНИ СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ

код

наименование / описание на продукта

мярка

колич.

сума

1

21654654646

Труд

1 700

2

35416546545

Електроенергия

квтч.

100

200

3

64654654544

Вода

куб.м.

10

100

4

54654654654

Материали за производството – общо, в т.ч.:

5 000

               кожа

кв.м.

125

2 000

               подметки

бр.

1 000

1 500

              

               връзки

бр.

1 000

500

              

               лепило

кг.

50

500

               кутии

бр.

500

500

5

16546545454

Амортизация на машините, заети в производството на обувки Кларк

лв.

500

500

ОБЩО:

7 500

Име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник цех / производство

25.05.10

удостоверил 2:

Георги Георгиев

началник склад

25.05.10


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Произведени са и заприходени в склада за готова продукция 500 чифта обувки модел „Кларк” с цена по себестойност 15 лв. за чифт.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За заприхождаването на произведена продукция в склада за готова продукция е необходим протокол за произведена и заскладена продукция и калкулация за себестойността на продукцията.

• Начин на осчетоводяване:

Съгласно калкулацията за себестойността отнасяме разходите за производството на обувки по дебита на сметка Разходи за основна дейност (незавършеното производство).

Произведената продукция се заприхождава аналитично и количествено по дебита на сметка Продукция срещу кредитиране (намаляване на стойността) на сметка Разходи за основна дейност (незавършеното производство).


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид документ:

530

Протокол за Произведена Продукция / Вложени Суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

7 500

601

Разходи за материали

5 000

аналит.

Обувки Кларк

7 500

аналит.

Материали за производството на обувки Кларк

5 000

602

Разход за външни услуги

300

аналит.

електроенергия

200

аналит.

вода

100

603

Разход за амортизация

500

аналит.

Амортизация на машините, заети в производството на обувки Кларк

500

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

1 200

аналит.

Персонал, зает в производствтото

1 200

605

Разходи за осигуровки

500

аналит.

Осигуровки на персонала, зает в производството

500

ОБЩО

7 500

ОБЩО

7 500


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

306

Вътрешен трансфер на стоково-материални запаси

вид документ:

530

Протокол за Произведена Продукция / Вложени Суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

303

Продукция – склад готова продукция

7 500

611

Разходи за основна дейност

7 500

аналит.

Обувки Кларк

7 500

аналит.

Обувки Кларк

7 500

ОБЩО

7 500

ОБЩО

7 500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Намаляване на незавършеното производство

7 500

Увеличаване на запасите от готова продукция

7 500

Незавършено производство

-7 500

       

Продукция

7 500

   
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->