Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.2. Отпускане на Суровини за Производство

Публикувано на: 18.01.2011

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ

цел / причина за искането:

Поръчка № 1253, за 500 чифта обувки модел „Кларк”

код

наименование/описание

мярка

количество

ед. цена

сума

поискано

отпуснато

1

641565456

кожа

кв.м

750

750

2

1 500

2

154654165

връзки

бр.

250

250

1

250

3

454654655

подметки

бр.

500

500

1

500

4

216545452

лепило

бр.

100

100

1

100

ОБЩО:

2 350

 

име

длъжност

дата

подпис

поискал:

Петър Петров

началник цех

01.01.2010

 

разрешил:

Георги Георгиев

директор производство

02.01.2010

 

отпуснал:

Иван Иванов

началник склад

03.01.2010

 

краен получател:

Петър Петров

началник цех

04.01.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: От склада за суровини са поискани суровини за производството на 500 чифта обувки модел „Кларк”. На 04.01.2010 са прехвърлени от склада за материали в склада към производствения цех.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За прехвърлянето на суровини или материали склада за суровини/материали в склада към цеха за производство е нужно искане за отпускане на суровини/материали/консумативи.

• Начин на осчетоводяване:

Прехвърлените суровини между складове се осчетоводяват аналитично и количествено към съответно по дебита и кредита на сметките, по които се водят складовите наличности на суровини и материали.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

306

Вътрешен трансфер на стоково-материални запаси

вид документ:

520

Искане за отпускане на суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

3022

Суровини/Материали – склад производство

2 350

3021

Суровини/Материали – склад материали

2 350

аналит.

Кожа

1 500

аналит.

Кожа

1 500

аналит.

Връзки

250

аналит.

Връзки

250

аналит.

Подметки

500

аналит.

Подметки

500

аналит.

Лепило

100

аналит.

Лепило

100

ОБЩО

2 350

ОБЩО

2 350


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

               
               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

     

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->