Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Промените в ЗМДТ в сила от 01.01.2011 год.

Публикувано на: 18.01.2011

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в ЗМДТ (Закона за местни данъци и такси), в сила от 01.01.2011 год., въведени със ЗИДЗМДТ (обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 год.)


I. По-висока максимална ставка на данъка върху недвижимите имоти

Общините ще могат да определят ставката на годишния данък върху недвижимите имоти в рамките от 0.01% до 0.45% върху по-високата от отчетна стойност и данъчната оценка на имота. В момента максималната ставка е 0.25%.

Всяка община може да определи ставката на данъка върху недвижимите имоти за 2011 год. в границите, посочени по-горе, до 31 януари 2011 год. Ако решение не е взето до този срок, ще се запази ставката от 2010 год.


II. Нови срокове за плащане на годишните данъци върху недвижимите имоти и превозните средства

Годишните данъци върху недвижимите имоти и превозните средства ще се плащат на две равни вноски - до 30 юни и 30 октомври. Данъкоплатците, които платят целия данък до 30 април 2011 год., ще ползват 5% отстъпка.


III. Нов туристически данък ще замести туристическата такса

Въвежда се нов туристически данък върху нощувките (заместващ туристическата такса). Данъкът ще бъде събиран от лицата предлагащи нощувки и плащан в общините по местоположение на мястото за настаняване. Данъкът ще бъде в размер от 0,20 до 3,00 лв. на нощувка и ще бъде определян от всяка община.


IV. По-високи имуществени санкции при неподаване на данъчна декларация

Предприятия, които не подадат данъчна декларация по ЗМДТ в определените срокове или подадат декларация с невярна информация, водеща до определяне на данъка в по-малък размер, ще подлежат на имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Промяната е в сила от 01.07.2011 год., в момента санкцията е между 100 и 1000 лв.


* Пълният текст на ЗМДТ с изложените промени е обнародван в Държавен Вестник, бр. 98 от 14 декември 2010 год.

____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗМДТ

-->