Митка Тодорова Митка Тодорова Потребител

Преотсъпен данък за земеделски производителЗемеделски производител, регистриран по ЗДДС, но не като юридическо лице, ще има ли право на преотстъпен данък за 2014 г.?Отговори

  • Здравейте,
    Да, запазва се правото на преотстъпване за земеделските производители, като единствено е променена формулировката в закона и вече чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ гласи:
    "Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани."
    Поздрави,
    Йордан Костов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->