Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.13.5. Протокол за Брак на Активи

Публикувано на: 13.01.2011

ПРОТОКОЛ  ЗА  БРАК  НА  АКТИВИ

АЛФА ООД (ние)

на Обект:

Офис

по Заповед:

№5165 от 30.11.2010

за вид активи:

Обзавеждане на офис

инв. №

наименование на актива

въведен в експлоат.

моментно състояние, на какво се дължи и причина за бракуване

баланс. ст-ст

ликвид. ст-ст

1

21561

Телефонна централа

01.05.2000

Морално и физическо остаряване

20

0

2

3

ОБЩО:

20

0

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

30.11.2010

член на комисия:

Петър Петров

директор производство

30.11.2010

член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

30.11.2010


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Бракувана е телефонна централа с отчетна стойност 550,00 лв. и балансова стойност 20 лв., поради морално и физическо остаряване.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

Протокол за брак на активи.


• Начин на осчетоводяване:

Разходът за брак се осчетоводява аналитично по сметка Други разходи.

Бракуваните активи се изписват аналитично от съответната материална сметка по балансова стойност.

Натрупаната до момента амортизация се отписва от съответната сметка за амортизация.

Крайното салдо по сметка Други разходи от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

609

Други разходи

вид документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

20

207

Офис обзавеждане

20

аналит. 

Брак ДА

20

аналит.

Телефонна централа

20

ОБЩО

20

ОБЩО

20


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

215

Отписване на амортизации

вид документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2417

Амортизация на офис обзавеждане

530

207

Офис обзавеждане

530

аналит. 

Телефонна централа

530

аналит.

Телефонна централа

530

ОБЩО

530

ОБЩО

530


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

20

609

Други разходи

20

аналит. 

Брак ДА

20

ОБЩО

20

ОБЩО

20


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

20

Текуща загуба

20

Офис оборудване

-20

Текуща печалба

-20

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущия период

-20

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->