Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.13.4. Протокол за Резултата от Ликвидация на Активи

Публикувано на: 13.01.2011

организация:

АЛФА ООД(ние) 

ЕИК

123456789

ПРОТОКОЛ  ЗА  РЕЗУЛТАТА  ОТ  ЛИКВИДАЦИЯ  НА  АКТИВИ

бракувани по заповед (№/дата):

№1234 от 01.05.2010

с протокол от:

01.05.2010


 

наименование на ликвидирания актив

начало на ликвидацията

край на ликвидацията

в резултат на ликвидацията са отчетени

получ. приходи в пари, матер. и др.

извършени разходи

резултат (+/-)

1

Сграда – ул. П.Петров №52

01.02.2010

30.04.2010

20 000

50 000

-30 000

2

3

4

5

ОБЩО

име

Длъжност

дата

подпис

член на комисията:

Петър Петров

директор производство

01.03.2010

член на комисията:

Георги Георгиев

главен счетоводител

01.03.2010

член на комисията:

Иван Иванов

Управител

01.03.2010


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Ликвидираме (събаряме и извозваме) масивна сграда на ул. ген. Петър Петров №52, собственост на предприятието. Получените приходи от ликвидацията възлизат на обща стойност от 20 000 лв., а извършените разходи във връзка с ликвидацията възлизат на 50 000 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ: 

• Необходими документи:

За ликвидирането на актив ни е необходим протокол за резултата от ликвидацията на активи.

• Начин на осчетоводяване:

Крайното салдо по сметките, където са отнесени разходите и приходите за ликвидация на ДМА от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

50 000

601

Разходи за материали

10 000

аналит.

Материали за ликвидацията

10 000

602

Разходи за външни услуги

20 000

аналит.

Услуги по ликвидацията

20 000

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

15 000

605

Разходи за осигуровки

5 000

ОБЩО

50 000

ОБЩО

50 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

706

Приход от продажба на материали

20 000

123

Текуща печалба/загуба

20 000

аналит. 

Полезни материали след ликвидацията на сградата

20 000

20 000

ОБЩО

20 000

ОБЩО

20 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за ликвидация

50 000

Приходи от продажби

20 000

Дълготрайни активи

-30 000

Текуща печалба

-30 000

Текуща загуба

30 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущия период

-30 000

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->