Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Данъчни облекчения при наемане на служител с намалена работоспособностЗдравейте!
Фирмата ни иска да наеме лице с намалена работоспособност (нямам информация какъв е процента на намалената работоспособност) и работодателят се интересува ще имаме ли данъчни облекчения.

Според ЗКПО, Предприятия, наемащи хора с увреждания:

Чл. 178. (1) Корпоративният данък се преотстъпва изцяло на юридическите лица - специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания, които към 31 декември на съответната година са членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания и в които най-малко:
1. двадесет на сто от общия брой на персонала са незрящи и слабо виждащи хора, или
2. тридесет на сто от общия брой на персонала са хора с увреден слух, или
3. петдесет на сто от общия брой на персонала са хора с други увреждания.

(2) Корпоративният данък на юридическите лица по ал. 1 се преотстъпва пропорционално на броя на хората с увреждания или трудоустроените лица към общия брой на персонала, когато не са изпълнени изискванията по ал. 1 за броя на наетите лица.

(3) Преотстъпването е допустимо, когато преотстъпеният данък се разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите две години след годината, за която се ползва преотстъпването. Планирането, разходването и отчитането на средствата се извършват с наредби на националните организации на и за хора с увреждания съгласувано с министъра на финансите.

Тъй като в предприятието не работят други лица с намалена работоспособност, може ли да се ползва въобще някакво данъчно облекчение?Отговори

  • Цитираните разпоредби на чл.178 от ЗКПО се отнася за юридическите лица - специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания. Доколкото разбирам вашата фирма не попада в кръга на тези юридически лица. Ако това е така, то вашата фирма няма право да ползва данъчни облекчения по чл.178 от ЗКПО.

    Единственото облекчение би могло да ползва наетото лице. Според чл. 18, ал.1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. В ал.2 е записано, че месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

    Поздрави!
    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->