Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.13.3. Начисляване на Амортизация Формирана на База Производствени Цикли

Публикувано на: 13.01.2011

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

123456789

АМОРТИЗАЦИЯ  ФОРМИРАНА  С  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ЦИКЛИ за април 2010 год. 

описание на актива

дата на въвежд. в експл.

отчетна ст-ст

предпол. остатъч. ст-ст

амортиз. ст-ст

полезен брой цикли

баланс. ст-ст 01.01

брой цикли за

натруп. аморт. за

общо аморт. от нач.

баланс. ст-ст 31.12

вид

мярка

колич.

месеца

годината

месеца

годината

Оборудване – 205 с-ка

                           

1

Щанца за картон

05.01.

2009

20 000

0

20 000

Произв.

цикъл

бр.

5 000

15 600

100

1200

400

4 800

9 200

10 800

2

Щанца за пластмаса

17.02.

2009

15 000

0

15 000

Произв.

цикъл

бр.

3 000

12 500

50

600

250

3 000

5 500

9 500

3

Форма за пластмасови кутии

20.02.

2010

120 000

10 000

110 000

Произв.

цикъл

бр.

30 000

0

500

6 000

1 835

22 020

22 020

97 980

4

Форма за пластмасова бутилка

22.01.

2009

18 000

0

18 000

Произв.

цикъл

бр.

24 000

13 875

500

6 000

375

4 500

8 625

9 375

ОБЩО

173 000

10 000

163 000

     

41 975

   

2 860

34 320

45 345

127 655


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Съгласно спецификата на част от активите, чийто полезен живот зависи от броя производствени цикли, които ще извършат, в своята счетоводната политика предприятието е избрало да начислява амортизацията за тях на база извършени производствени цикли в процеса на работа. Начислени са амортизациите за месец април 2010 г. съгласно счетоводния амортизационен план с производствени цикли.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

Счетоводен Амортизационен План за съответната година.


• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се осчетоводяват аналитично към съответната разходна сметка срещу съответните аналитични сметки за амортизации на ДМА.

Крайното салдо по сметка за Разходи за амортизации, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

603

Разход за амортизации

вид документ:

440

Амортизационен план

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за амортизации

2 860

2415

Амортизация на машини

2 860

аналит. 

Амортизация с производствени цикли

2 860

аналит.

Щанца за картон

400

     

аналит.

Щанца за пластмаса

250

     

аналит.

Форма за пластмасови кутии

1 835

     

аналит.

Форма за пластмасова бутилка

375

ОБЩО

2 860

ОБЩО

2 860


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

2 860

603

Разходи за амортизации

2 860

     

аналит. 

Амортизация с производствени цикли

2 860

ОБЩО

2 860

ОБЩО

2 860


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за амортизация

2 860

Текуща загуба

2 860

Машини, производствено оборудване и апаратура

-2 860

Текуща печалба

-2 860

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат от текущия период

-2 860

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     

Забележка: Счетоводния амортизационен план в този пример не съдържа всички реквизити, съгласно Национален Счетоводен Стандарт 4. Той е опростен за целите на примера.Коментари

-->