Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.13.2. Начисляване на Амортизации по Амортизационен План

Публикувано на: 13.01.2011

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

123456789

АМОРТИЗАЦИОНЕН  ПЛАН – СЧЕТОВОДЕН (с линеен метод на амортизация) за 2010 год. 

описание нa актива

дата на въвежд. в експл.

полезен срок за ползв.

отчетна ст-ст

предпол. остатъч. ст-ст

амортиз. ст-ст

баланс. ст-ст 01.01

амортиз. норма

в %

амортиз. квота

брой мес. за аморт. през год.

общо аморт. за годината

общо аморт. от началото

баланс. ст-ст 31.12

годишна

месечна

Машини

1

Машина за кроене

02.05.2009

3,33

25 000

10 500

20 000

16 500

30

6 000

500

12

6 000

9 500

10 500

2

Машина за шиене

01.04.2009

3,33

10 000

5 000

10 000

8 000

30

3 000

250

12

3 000

5 000

5 000

Компютри

 

1

Настолен компютър

11.09.2005

5

1 000

0

1 000

849,97

20

200

16,67

9

150,03

1 000

0

2

Преносим компютър

02.05.2010

5

1 200

1060

1 200

0

20

240

20

7

140,00

140,00

1060

Други активи

 

1

Телефонна централа

02.08.2008

6,67

550,00

357,42

550,00

439,92

15

82,50

6,88

12

82,50

192,58

357,42

ОБЩО

32 750

16 917,42

32 750

25 789,89

9 522,50

793,55

9 372,53

15 832,58

16 917,42


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Счетоводната политика на предприятието за начисляване на амортизациите е следната:

Амортизации на:

Машини- 30%

Компютри – 20%

Други активи – 15%

Един актив се признава за дълготраен, ако е над прага от 500 лв.

Начисляваме амортизациите за месец 08.2010 г. съгласно счетоводния амортизационен план на предприятието.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

Счетоводен амортизационен план на активите за съответната година.


• Начин на осчетоводяване:

Месечните амортизации се осчетоводяват по сметка Разходи за амортизации срещу съответните аналитични сметки за амортизации на дълготрайни материали активи (ДМА).

Крайното салдо по сметка Разходи за амортизации, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

603

Разход за амортизации

вид документ:

440

Амортизационен план

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за амортизации

793,55

2413

Амортизация на компютри

36,67

аналит.

Настолен компютър

16,67

аналит.

Преносим компютър

20,00

2415

Амортизация на машини

750,00

аналит.

Машина за кроене

500,00

аналит.

Машина за шиене

250,00

2419

Амортизация на други активи

6,88

аналит.

Телефонна централа

6,88

ОБЩО

793,55

ОБЩО

793,55


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

793,55

603

Разходи за амортизации

793,55

ОБЩО

793,55

ОБЩО

793,55


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за амортизации

793,55

Текуща загуба

793,55

Машини, производствено оборудване и апаратура

-750,00

Текуща печалба

-793,55

Компютърна техника

-36,67

Други ДМА

-6,88

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущия период

-793,55

от инвестиционна дейност

от финансова дейност


Забележка: Счетоводния амортизационен план в този пример не съдържа всички реквизити, съгласно Национален Счетоводен Стандарт 4. Той е опростен за целите на примера.Коментари

-->