Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.13.1. Протокол за Заприхождаване на Актив

Публикувано на: 13.01.2011

организация:

АЛФА ООД(ние) 

ЕИК

111222333

ПРОТОКОЛ/АКТ  ЗА  ЗАПРИХОЖДАВАНЕ  НА  АКТИВИ

                Днес, 01.02.2010 год. в град София, следните активи, придобивани по стопански начин, чрез натрупване на разходи за тяхното създаване, бяха актувани за готови за експлоатация и бяха въведени в експлоатация. В резултат на това, натрупаните разходи за придобиване на активите се трансформират в отчетна стойност на същите.

наименование на придобивания актив

натрупани разходи за придобиване

отчетна стойност за счетов. цели

1

Метална конструкция за склад тежки изделия

15 695

15 695

2

3

ОБЩО:

15 695

име

длъжност

дата

подпис

член на комисията:

Петър Петров

директор производство

01.02.2010

член на комисията:

Георги Георгиев

главен счетоводител

01.02.2010

член на комисията:

Иван Иванов

управител

01.02.2010


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: За нуждите на складовото стопанство за тежки изделия е проектирана и изработена в рамките на предприятието, по стопански начин, метална конструкция, на която лесно да могат да се поставят и свалят тежки метални изделия. Конструкцията е завършена и въведена в експлоатация на 01.02.2010 год., за което е съставен Протокол/Акт за нейното заприхождаване.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

Протокол/Акт за заприхождаване на активи придобити по стопански начин.

• Начин на осчетоводяване:

Заприхождаването на актив, придобит по стопански начин се осчетоводява аналитично по сметка Съоръжения срещу приключване на разходите за придобиване на дълготрайни активи по едноименната сметка.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

203

Заприхождаване на дълготраен актив

вид документ:

460

Протокол/Акт за заприхождаване на Активи

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

204

Съоръжения

15 695

613

Разходи за придобиване на ДА

15 695

аналит.

Метална конструкция за склад

15 695

аналит.

Метална конструкция за склад

15 695

ОБЩО

15 695

ОБЩО

15 695


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Съоръжения

15 695

Разходи за придобиване на ДА

-15 695

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->