Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.12.1. Начисляване на Заплати по Ведомост и Рекапитулация

Публикувано на: 13.01.2011

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

123456789

ВЕДОМОСТ  ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ – ТД и ДУК

за месец

04.2010

служител

израб. дни

основна заплата

сума доплащ. за стаж

всичко начи-сления

сума за облагане с ДОО

ДОО, ЗО, ДЗПО, УПФ за служ.

сума за облагане с ДОД

ДОД за внасяне

всичко удръжки за месеца

сума за получ. в брой

подпис

1

Иван Иванов

22

600

50

650

650

78,65

571,35

57,14

135,79

514,21


2

Георги Георгиев

21

 1 000

100

1 100

1 100

133,10

966,90

96,69

229,79

870,21


3

Петър Петров

22

1 200

110

1 320

1 320

159,72

1160,28

116,03

275,75

1 044,25


4

Мария Иванова

22

1 000

100

1 100

1 100

133,10

966,90

96,69

229,79

870,21


5

Стоян Петков

22

600

50

650

650

78,65

571,35

57,14

135,79

514,21


6

Явор Славов

22

600

50

650

650

78,65

571,35

57,14

135,79

514,21


ОБЩО

131

5 000

460

5 470

5 470

661,87

4 808,13

480,83

1 142,70

4 327,30АЛФА ООД(ние)

ЕИК

123456789

РЕКАПИТУЛАЦИЯ  НА  РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ

за месец

04.2010

Всичко Начисления

Родени до 1960

Родени след 1960

общо

1

Фонд работна заплата – Трудови и Договори за управление и контрол

1 320

4 150

5 470

2

Разходи за външни услуги – Граждански договори

500

Удръжки: ДОО, ДЗПО, ГВРС и ТЗПБ

родени до 1960

родени след 1960

работодател

служител

работодател

служител

1

ДОО – Трудови договори и Договори за управление и контрол

153,12

117,48

365,20

278,05

2

ДОО – Самоосигуряващи се


81,903

ДОО – Граждански договори30,80

23,45

общо ДОО:

153,12

199,38

396,00

301,50

4

ДЗПО – универсален и професионален фонд

116,20

91,30

5

ДЗПО – универсален фонд Граждански договори

9,80

7,70

6

ДЗПО – универсален фонд Самоосигуряващи сеобщо ДЗПО:

126,00

99,00

7

Вноски за фонд ГВРС – общо преди и след 1960

4,15


8

Вноски за фонд ТЗПБ – общо преди и след 1960

27,35


Здравно Осигуряване

работодател

служител

1

Здравно осигуряване

199,20

132,80

2

Здравно осигуряване – Самоосигуряващи се


33,60

3

Здравно осигуряване – Граждански договори

16,80

11,20

4

Здравно осигуряване – Договори за управление и контрол

63,36

42,24

общо ЗО:

279,36

219,84

Данък Върху Доходите на Физически Лица

сума

1

Трудови договори и Договори за управление и контрол

480,83

2

Граждански договори

45,77

Всичко Удръжки за Сметка на Служители

сума

1

Трудови договори и Договори за управление и контрол

1 142,70

2

Граждански договори

88,12

Чиста Сума за Получаване

сума

1

Трудови договори

3 277,05

2

Договори за управление и контрол

1 044,25

3

Граждански договори

411,88


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Начислени са заплатите за месец 04.2010. През месеца има 1 ден платен отпуск на лицето Георги Георгиев. Петър Петров е на Договор за Управление (ДУ). За месеца има 1 самоосигуряващо се лице с избран осигурителен доход от 420,00 лв. и 1 Граждански Договор (ГД) за счетоводно обслужване за 500,00 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

- Ведомост за Заплати;

- Рекапитулация.

• Начин на осчетоводяване:

Начисляването на заплати на служителите по трудов договор, договор за управление и граждански договор се осчетоводява към съответната разходна сметка срещу възникване на задължение към персонала.

Начисляването на разходите за осигуровки за сметка на работодателя по трудови договори и договори за управление се осчетоводява по съответната разходна сметка срещу възникване на задължение към осигурителите. Разчетите по осигуряване се осчетоводяват аналитично по съответните сметки за разчети за осигуровки.

Удържането на осигуровки и данъци за сметка на служителите по трудови договори и договори за управление се осчетоводява по съответната сметка за разчети с персонала срещу възникване на задължение към осигурителите. Разчетите по осигуряване се осчетоводяват аналитично към съответните сметки за разчети за осигуровки.

Начисляването на осигурителните задължения на самоосигуряващите се лица се осчетоводява към съответната сметка за разчети със собственици срещу възникване на задължение към осигурителите. Разчетите по осигуряване на собствениците се осчетоводяват аналитично към съответните сметки за разчети за осигуровки на самоосигуряващи се.

Разчетът със собствениците се закрива с постъпили в касата на предприятието пари.

Крайното салдо по сметки за Разходи за заплати, Разходи за осигуровки и Разходи за външни услуги, от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление 

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

5 470

421

Задължения към Персонала

4 150
4211

Задължения към Персонал по ДУ

1 320

ОБЩО

5 470

ОБЩО

5 470


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление 

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

605

Разходи за осигуровки

928,58

461

Разчети за задълж. социално осигуряване

506,30
аналит.

ДОО

365,20
аналит.

ДЗПО

116,20
аналит.

ТЗПБ

20,75
аналит.

ГВРС

4,15
463

Разчети за здравно осигуряване

199,20
аналит.

ЗО

199,20
4611

Разчети за задълж. соц. осигур. по ДУ

159,72
аналит.

ДОО

153,12
аналит.

ТЗПБ

6,60
4631

Разчети за здравно осигуряване по ДУК

63,36
аналит.

ЗО

63,36

ОБЩО

928,58

ОБЩО

928,58


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление 

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

421

Задължения към Персонала

866,95

461

Разчети за задълж. социално осигуряване

369,35
аналит.

ДОО

278,05
аналит.

ДЗПО

91,30
463

Разчети за здравно осигуряване

132,80
аналит.

ЗО

132,80
454

Разчети за данъци върху доходи на физ. лица

364,80

ОБЩО

866,95

ОБЩО

866,95


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление 

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4211

Задължения към персонал по ДУ

275,75

4611

Разчети за задълж. социално осигуряване по ДУ

117,48
аналит.

ДОО

117,48
4631

Разчети за здравно осигуряване по ДУ

42,24
аналит.

ЗО

42,24
454

Разчети за данъци върху доходи на физ. лица

116,03

ОБЩО

275,75

ОБЩО

275,75


• Счетоводна статия 5:

стопанска операция:

420

Начисления и удръжки по граждански договори

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

500

4212

Задължения към Персонал по ГД

500

аналит.

Граждански договори

500
ОБЩО

500

ОБЩО

500


• Счетоводна статия 6:

стопанска операция:

420

Начисления и удръжки по граждански договори

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4212

Задължения към Персонал по ГД

88,12

4612

Разчети за задължително социално осигуряване по Граждански договори

31,15
аналит.

ДОО

23,45
аналит.

ДЗПО

7,70
4632

Разчети за здравно осигуряване по ГД

11,20
аналит.

ЗО

11,20
454

Разчети за данъци върху доходи на физ. лица

45,77

ОБЩО

88,12

ОБЩО

88,12


• Счетоводна статия 7:

стопанска операция:

420

Начисления и удръжки по граждански договори

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

605

Разходи за осигуровки

57,40

4612

Разчети за задълж. соц. осигур. по ГД

40,60
аналит.

ДОО

30,80
аналит.

ДЗПО

9,80
4632

Разчети за здравно осигуряване по ГД

16,80
аналит.

ЗО

16,80

ОБЩО

57,40

ОБЩО

57,40


• Счетоводна статия 8:

стопанска операция:

493

Начислени социални осигуровки на самоосигуряващ се

вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

493

Разчети със собственици

115,50

4613

Разчети за задължително социално осигуряване на собственици

81,90
аналит.

ДОО

81,90
4633

Разчети за здравно осигур. на собственици

33,60
аналит.

ЗО

33,60

ОБЩО

115,50

ОБЩО

115,50


• Счетоводна статия 9:

стопанска операция:

493

Начислени социални осигуровки на самоосигуряващ се

Вид документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

501

Каса в лева

115,50

493

Разчети със собственици

115,50

ОБЩО

115,50

ОБЩО

115,50


• Счетоводна статия 10:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

6 955,98

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

5 470,00
605

Разходи за осигуровки

985,98
602

Разходи за външни услуги

500,00
аналит.

Граждански договори

500,00

ОБЩО

6 955,98

ОБЩО

6 955,98


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за персонала

6 455,98

Текуща загуба

6 955,98

Парични средства

115,50

Текуща печалба

-6 955,98

Разходи за вън. услуги

500

Задълж. към персонала

4 739,18Осигурителни задълж.

1 805,70Данъчни задълж.

526,60

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

115,50

Финансов резултат за текущия период

-6 955,98

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • А група 61 в случая къде остава? Или може би разходите за заплати не се включват като част от разходите по дейността?
    Не зле малко да прецизирате примерите си, има доста хора, които лесно могат да се подведат, докато се опитват да научат нещо от сайта.
  • Г-жо Йорданова,зависи какви и колко дейности има предприятието,и за коя дейност се отнасят разходите за заплати.В случая приключването на гр.60 не означава,че не се включват като част от р-дите по дейността.А хората,които "лесно могат да се подведат",да вземат да попрочетат малко повече,че да им се изяснят операцийките.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->