Евдокия Мичева Евдокия Мичева Потребител

Апортна вноска от съдружникЗдравейте,
ООД с трима съдружници, занимаващо се със селскостопанска дейност. Един от съдружниците разполага със /собствена/ нива, която иска да предостави на ООД-то като увеличение на капитала. Възможно ли е и как става това?Отговори

 • Здравейте Евдокия,

  Извършването на непарична вноска (апорт) в капитала на търговско дружество е основано на законовото задължение на съдружниците да направят вноски в капитала. Тези вноски могат да бъдат парични и непарични.

  Непаричните вноски могат да имат за предмет различни имуществени права, като:
  • право на собственост или ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи;
  • облигационни права (вземания по договори);
  • права върху нематериални активи като търговски марки, патенти, полезни модели и др.;
  • права върху ценни книги;
  • права върху наследство, търговското предприятие и др.

  Апортирането на недвижимо имущество в капитала представлява внасяне на непарична вноска.

  Не могат да се апортират само бъдещ труд и услуги.

  Ако съдружник прави непарична вноска, в учредителния документ на дружеството (дружествен договор или устав), трябва да се включат името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието на правата му (чл.72, ТЗ). Ако дружеството не е ново (в процес на учредяване), учредителният му документ трябва да се измени.

  Процедура

  1. Трябва да подадете искане за назначаване на 3 вещи лица до Търговския регистър при Агенция по вписванията. Търговският регистър следва да назначи 3 вещи лица за извършване на оценка на непаричната вноска и да назначи депозит, който следва да платите. След внасянето на депозита, вещите лица започват работа по оценката.

  • Извършване на оценка на непаричната вноска - Вноската в ООД, АД и КДА се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
  • Заключението на вещите лица трябва да съдържа:

  1) пълно описание на непаричната вноска;
  2) метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя;
  3) номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя.

  • Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване;

  • Оценката в дружествения договор или в устава не може да надвишава дадената от вещите лица в съда, за да не се накърнят по този начин правата на кредиторите. Тя може обаче, да бъде по-малка. Ако оценката на вноската е по-малка от предвидената в дружествения договор, може да се измени дружествения договор и съдружникът да получи по-малък дял, ако иска да запази дела си съдружникът може да направи парична вноска (в размера, предвиден в дружествения договор или устава) или да доплати разликата.

  Ако стойността на апортираното имущество е по-висока от оценката на вещите лица, съдружникът не може да завиши едностранно стойността й в дружествения договор или в устава. Ако вносителят не е съгласен с оценката може да направи парична вноска (в размера, предвиден в дружествения договор или устава) или да се откаже от участие в дружеството. При отказ от участие, следва да се изготви нов дружествен договор от оставащите съдружници.

  2. Трябва да изготвите и подадете заявление и съпътстващи документи за вписване в ТР при Агенция по вписванията;

  3.Трябва да впишете на промяна в собствеността на вещното право върху недвижимия имот в съответния имотен регистър при Агенция по вписванията – с това се цели да бъдат запознати трети лица с факта, че недвижимият имот е станал собственост на дружеството (т.е. да стане противопоставим на трети лица);

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->