ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Пенсиониране без прекратяване на трудов договор



Здравейте! Трябва ли трудов договор на колега, който сега придобива право на пенсия да се прекрати, за да се получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? Може ли да се пенсионира служител, без да прекратява ТД (както се говори, че е прието) и ако да, губи ли той в този случай посоченото обезщетение?



Отговори

 • Здравейте.
  С Д.в.бр 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) г. е отменен чл.94,ал.2 от КСО - (2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 и чл. 4а се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава, с която се прилага международен договор в областта на социалната сигурност, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно - прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.
  Според мен не отпада правото по чл.222, ал. 3 от КТ, а само се отлага във времето. Същото ще се осъществи при прекратяването на ТД както гласи текста на Закона.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Вече не е необходимо трудовия договор да бъде прекратен за да може лицето да се пенсионира.
  Що се отнася до получаването на обезщетението по реда на чл. 222 ал.3 от Кодекса на труда, както е казал г-н Халачев, изплащането му не отпада а просто се измества напред във времето. В случай, че договора на работника бъде прекратен, след придобиване право на пенсия, обезщетението ще бъде дължимо към датата на прекратяването. Работникът няма да загуби правото на това обезщетение.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->