Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Промени в осигуряването за 2015 година

Публикувано на: 30.01.2015В тази статия ще разгледаме основните параметри на бюджета на ДОО свързани с осигурителните вноски и осигурителния доход и промениte, които той налага в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Осигурителни вноски

Една от мерките за подпомагане на бизнеса отново е запазването на размерите на осигурителните вноски. През следващата година няма да има промяна в процентите на осигурителните вноски за фонд пенсии и те запазват нивата си от 2014 година. Размера на вноските за фонд Пенсии е съответно – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 / 5,7. Също така, през 2015 година, работодателите няма да внасят вноски във фонд „Гарантиране на вземанията от работниците и служителите”. Отчита се, че има натрупани достатъчно средства, но при тяхното намаляване вноските за този фонд може да бъдат възстановени. Закона не предвижда и промяна на съотношението между работодател и работник (60 / 40) за останалите осигурителни рискове, както и размера на вноските за тях. Общо заболяване и майчинство – 3.5 на сто; Безработица – 1.0 на сто. Размера на вноската за фонд Трудова злополука и професионална болест ще бъде определян както до сега - диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя съгласно приложение 2 към ЗБДОО. Запазват се размерите и съотношението на вноските за фондовете на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в: 1. Универсален пенсионен фонд – 5 на сто при съотношение 2.8 на сто за сметка на осигурителя и 2.2 на сто за сметка на осигуреното лице. 2. Професионален пенсионен фонд - 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд, като вноските са изцяло за сметка на осигурителя.

Осигурителен доход

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4 на сто за 2015 г. в сравнение с 2014 г. За 2015 г. са договорени минималните осигурителни прагове за 42 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2014 г. от 4,0 на сто. За останалите икономически дейности, където не са постигнати споразумения, се прилага средния процент за нарастване на минималните осигурителни прагове в договорените икономически дейности. Въпреки това най-ниският минимален осигурителен доход през новата година ще бъде равен на 360 лв. – колкото е размера на минималната работна заплата от началото на 2015 г. Запазва се и диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Те ще го определят според облагаемият доход, който са декларирали за 2013 година. За тези, които не са извършвали дейност през 2013 година или започват дейността си през 2015 година той ще бъде 420 лв. От началото на 2015 г. се увеличи и минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители – от 240 на 420 лв. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица през 2015 година се увеличава с 200 лв. спрямо 2014 г., и през новата година осигуровки ще се внасят върху не повече от 2600 лв.

Обезщетения и Пенсии

През следващата година се запазва и режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – първите три работни дни се изплащат от работодателя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия работен ден на настъпване на неработоспособността – от НОИ. Запазва се и периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – до 410 дни.

Променя се периода, от който се определя размера на паричното обезщетение за бременност и раждане. Вместо от дохода за последните 18 месеца, от 01.01.2015 г. неговия размер ще се определя от осигурителния доход на лицата за 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

През 2015 г. Се увеличават възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по реда на чл. 68 от КСО с по 4 месеца. И през тази година се запазва правилото за осъвременяване на пенсиите (швейцарско правило) и от 01.07.2015 г. те ще бъдат индексирани с 1.9 на сто. Максималния размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 % от максималния осигурителен доход и се променя от 01.07.2015 г.

Запазва се също и дневния минималния размер на обезщетението за безработица – 7.20 лв.

Други промени в Кодекса за социално осигуряване

Със ЗБДОО за 2012 год. се предвиждат и промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са свързани най-вече с прецизирането на някои текстове както и такива, които са пряко свързани с изпълнението на ЗБДОО. По важните от тях, свързани с осигуряването на работници и служители са:

 • Променен е обхвата на осигуряването за лицата работещи при един работодател за не повече от 5 работни дни през календарния месец или наетите при повече работодатели, но при всеки от тях за не повече от 5 работни дни за един календарен месец. Тези лица вече са осигурени за всички осигурени социални рискове включително и фонд Общо заболяване и майчинство.
 • Интерес представлява новия чл. 4б, който дава възможност за избор на осигурените лица, за които осигуряването възниква за първи път след 31.12.2014 г. и които са родени след 31.12.1959 г., дали да се осигуряват в универсален пенсионен фонд. Тези лица могат да заявят желанието си с подаване на заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срок от една година считано от датата на възникване на основанието за осигуряване. За периода от започване на осигуряването до подаване на заявлението, лицата се осигуряват само за фонд пенсии с увеличена вноска. В случай, че в предвидения срок лицето не подаде заявление, осигуряването му остава само за фонд пенсии с увеличена вноска. За лицата, които към 31.12.2014 г. са осигурявани в универсален пенсионен фонд, се предоставя избор за осигуряване само във фонд пенсии с увеличена осигурителна вноска с размер на вноската за универсален пенсионен фонд. В случай, че тези лица не подадат заявление за осигуряване само във фонд пенсии, те ще продължат да се осигуряват по досегашния ред с внасяне на осигурителни вноски за ДЗПО в УПФ. В тази връзка е промяната на чл. 124 и следващите от КСО, където е определен реда за осъществяване на осигуряването за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.  
 • В чл.6 от КСО са нанесени промени свързани с новия чл.4б и определянето на размера на осигурителните вноски за лицата осигурени само във фонд пенсии.
 • Интерес представлява и промяната в чл. 6 ал. 8 от КСО, за определянето на окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. За тези лица възниква задължение за довнасяне на осигурителни вноски и за фонд Общо заболяване и майчинство, когато лицата са избрали да се осигуряват за рисковете покривани от този фонд. В тази връзка е създаден и новия чл. 54м, който определя реда за служебно преизчисляване на изплатените парични обезщетения и помощи за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете. Служебното преизчисляване ще се извършва до 30 Юни на годината, следваща годината, за която са изплатени. Промяната за преизчисляването на изплатените обезщетения влиза в сила от 01.01.2016 г.
 • Новата ал. 15 на чл. 6 от КСО предвижда, максималния размер на осигурителния ,доход за работещите при условията на СИРВ, да бъде равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано отчитане на работното време. 

Промени при подаване на данни с Декларации образец 1 и образец 6

Освен в КСО промени има и в Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица накратко „Наредба Н-8”.

Новата т.6 в чл. 3, ал.1 от наредбата дава възможност на наследниците на починало самоосигуряващо се лице, което поради смъртта си не е имало възможност да подаде Д1 в предвидения срок за последния календарен месец преди настъпването на смъртта, да подадат тази декларация. Те могат да направят това в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта.

В чл. 6 е създадена нова чл. 4, която определя, че реда, условията и видовете декларации, които могат да бъдат подавани с ПИК код през електронната система на НАП, се определят със заповед на изпълнителния директор на НАП. Заповедта следва да бъде публикувана на сайта на НАП.

По големите промени в наредбата касаят указанията за попълване на декларация образец 1 и декларация образец 6. Промените в Д1 имат за цел изчистване на някои полета от декларацията, които отдавна не се използват и не се попълват от осигурителите. По интересните промени обаче, касаят подаването на данните за лицата работещи при условията на СИРВ за период по-голям от един месец.

В поле 13 на Д1, в две позиции се попълва код за СИРВ, когато в поле 12 е попълнен код за вид осигурен „16” – Работещи при условията на СИРВ за повече от един месец.

В позиция 1 се попълва цифра между 2 и 6 – според избрания период на СИРВ

Забележка: В позиция 1 не може да се попълва цифра 1 тъй като при СИРВ за един месец кода за вид осигурен в поле 12 е стандартния код според вида на осигуряването на работника или служителя.

В позиция 2 се попълва цифра между 1 и 6 – според поредността на месеца от избрания период на СИРВ, за който се подават данните.

Забележка: Когато началото на периода на сумиране на времето е в 2014 година, поле 13 не се попълва.

Пример:

При избран период на СИРВ 3 месеца, който започва от Ноември 2014 г. в поле 13 се попълват нули.

Пример:

При избран 4 месечен период на СИРВ, който започва от Януари 2015 г., поле 13 се попълва по следния начин:

Данните за месец Януари 2015 г.

Данните за месец Февруари 2015 г.

 

Данните за месец Март 2015 г.

  

Данните за месец Април 2015 г.

В поле 16 от Д1 са направени следните промени и пояснения при попълването му свързани отново с лицата работещи при условията на СИРВ:

При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4 и 16А, за които са представени болнични листове, се получават като часовете от тях в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 5 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.

Пример:

Работодателя е утвърдил график за СИРВ за период от 2 месеца с начало Януари 2015 г. Работника е отработил 168 часа през Януари и 160 часа през Февруари. Д1 се попълва по следния начин:
Пример:

Работодателя е утвърдил график за СИРВ за период от 3 месеца с начало Януари 2015 г. Работник е отработил 144 часа през Януари, 176 часа през Февруари и 192 часа през Март.

Тъй като, след сумиране на времето за периода, се получава отработено в повече, същото следва да се отчете като извънреден труд в края на периода. По тази причина за последния месец от периода на сумиране (Март.2015 г.) общия брой отработени часове се посочва в поле 16.7 а часовете над нормата за целия период се посочват в поле 16.8 извънреден труд.

Пример:

Според утвърдения от работодателя график за месец Март 2015 г. лицето е трябвало да бъде на работа в следните дни: 02.03 – 11 часа; 03.03 – 11 часа; 06.03 – 11 часа и 07.03 – 7 часа. Лицето предоставя на работодателя болничен лист за периода 01.03 до 08.03 вкл. за 8 календарни дни. Договореното работно време на служителя е 8 часа. В този случай работодателят заплаща на лицето първите три дни от временната неработоспособност 3 х 8 = 24 часа. Останалите 16 часа в периода се отчитат като два дни с обезщетение от ДОО. Съгласно графика за периода, за месец март лицето е отработило реално 128 часа. Д1 в случая се попълва по следния начин:

Във връзка с отпадането на полета 16.5 – дни в трудова злополука и 16.6 – дни в професионална болест, същите дни се посочват в поле 16.2 – дни във временна неработоспособност или с право на обезщетение по чл. 53а от КСО.

Във връзка с отпадането на поле 17.1, в поле 17 се попълва осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. Това поле се попълва и за самоосигуряващи се лица от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.

Забележка: В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

В Декларация образец 6

Променени са указанията за посочване на дата на изплащане/начисляване в точка 18 от Декларация образец 6 в случаите на изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения и обезщетения за оставане без работа. И в двата случая за дата на изплащане/начисляване се попълва последния календарен ден от месеца, в който са изплатени съответните суми.

Пример:

Възнаграждения по граждански договор за месец Януари 2015 г. да изплатени през Февруари 2015 г. Декларация образец 6 за осигурителните вноски за съответните граждански договори се попълва по следния начин:


В заключение искам да напомня, че считано от 01.01.2015 г. укриването на осигурителни вноски или данъци в големи размери, от страна на работодателите/осигурителите, се счита за криминално престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода и глоби в големи размери. Промените са залегнали в наказателния кодекс, където са определени точно деянията, които са криминализирани а именно:

За укриване на задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, когато задълженото физическо или юридическо лице:

 • обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
 • не подаде декларация;
 • потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
 • състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
 • унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;

се наказва с лишаване от свобода до 5 (пет) години и с глоба до 2000 (две) хиляди лева.Коментари

 • Здравейте! Моля Ви да напишете повече обяснения за въвеждане на данни за нов работник роден след 1959г. за Персонален регистър ЗА 2015г.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->