Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.10.2. Договор за Безвъзмездно Финансиране на Дълготрайни Материални Активи (ДМА)

Публикувано на: 12.01.2011

ДОГОВОР за Безвъзмездно Финансиране на ДМА


                Днес, 01 октомври 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

Оперативна Програма Конкурентоспособност

АЛФА ООД (ние) 

адрес:

София 1000, пл. Св. Неделя 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

наричан:

Финансиращ Орган

Бенефициент

                се подписа настоящият Договор за Банков Кредит, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Финансиращият Орган предоставя безвъзмездна финансова помощ на Бенефициента за изпълнение на проект „Разширяване на производството – чрез закупуване на четири броя нови автоматични струга”.

чл.2. Проектът трябва да бъде изпълнен в срок до 3 месеца от датата на подписването на Договора.

чл.3. Общия размер на допустимите разходи за изпълнение на проекта е в размер на 400 000 лева.

чл.4. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е в максимален размер на 200 000 лева, което представлява 50% от общия размер на допустимите разходи.

чл.5. Отчитането на изпълнението на проекта ще се извърши с представянето на фактурата за доставка, банков документ за извършеното плащане към доставчика и документацията за надлежно изпълнена тръжна процедура.

чл.6. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ от страна на Финансиращия Орган към Бенефициента ще се извърши в 45 дневен срок от представянето на документите по предходния член.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 3 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


№ 0000001270

ФАКТУРА

дата: 28.10.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние) 

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

Общо

1

Автоматичен струг модел DFG54654

бр.

4

100 000

400 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

28.10.2010

сума:

400 000

срок за плащане:

28.10.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

400 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

100 000

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

500 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.10.2010 год. сключваме договор за безвъзмездно финансиране на ДМА с Оперативна програма конкурентоспособност за покупката на 4 броя автоматични струга. На 28.10.2010 год. закупуваме от фирма Делта ООД машините за 100 000 лв. всяка, без включен ДДС. Плащането за машините е извършено в деня на тяхната доставка. На 05.12.2010 г. ни превеждат по банковата сметка договорената финансова помощ за 50% от стойността на машините. Според счетоводната политика на предприятието, машините ще се амортизират за 4 години. Първата амортизация се начислява в края на месец ноември.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:


• Необходими документи:

- Договор за безвъзмездно финансиране на ДМА;

- Фактура, удостоверяваща извършената покупка (в т.ч. и документация за проведената тръжна процедура);

-  Банково извлечение, от което да е видно че машините са заплатени и че безвъзмездната помощ е получена.

(В примера, банковите извлечения за плащанията не са показани, но се приема, че са направени.)


• Начин на осчетоводяване:

Закупените дълготрайни активи се осчетоводяват аналитично по сметка Машини и оборудване.

Задължението към доставчика се осчетоводява аналитично по сметка Задължения към доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Тъй като доставката е платена в същия ден, със следваща счетоводна статия се закрива задължението към доставчика.

Полученото финансиране се осчетоводява аналитично към сметката за получени финансирания за ДМА. Когато активът бъде заприходен и започне амортизацията му, тя се отчита като текущ приход от финансирането срещу намаляване на полученото финансиране за ДМА.

Крайното салдо по сметки Разходи за амортизации и Приходи от финансирания, от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


Закупуване на машините:


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

205

Машини и оборудване 

400 000

401

Задължения към доставчици

500 000

аналит. 

Автоматичен струг – 4 бр.

400 000

аналит.

Делта ООД

500 000

4531

Начислен ДДС върху покупките

100 000

парт.

Ф-ра 0000001270/28.10.2010

500 000

ОБЩО

500 000

ОБЩО

500 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

500 000

503

Разплащателна сметка в лева

500 000

аналит.

Делта ООД

500 000
парт.

Ф-ра 0000001270/28.10.2010

500 000
ОБЩО

500 000

ОБЩО

500 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Машини и оборудване

400 000Парични средства

-500 000ДДС за възстановяване

100 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-500 000от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Получаване на безвъзмездната финансова помощ и отчитане на амортизацията:


• Счетоводна статия 1:

стопанска oперация:

751

Начислен приход за бъдещ период

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лева

200 000

753

Финансиране за дълготрайни активи

200 000
аналит.

Договор от 01.10.2010 с ОПК

200 000ОБЩО

200 000

ОБЩО

200 000


                • Счетоводна статия 2: Амортизацията на активите е за 4 години съгласно счетоводната политика на фирмата. Следователно за един месец за четирите машини е общо 8 333,33 лв. Приходът признат от финансирането ще бъде в размер на 50% от 8 333,33 лв. или 4 166,66 лв.


стопанска oперация:

707

Приход от финансиране

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

753

Финансиране за дълготрайни активи

4 166,66

708

Приходи от финансирания

4 166,66

аналит.

Договор от 01.10.2010 с ОПК

4 166,66


ОБЩО

4 166,66

ОБЩО

4 166,66


• Счетоводна статия 3: Останалите 50% от сумата за амортизиране се начисляват като разход за амортизации.

стопанска oперация:

603

Разход за амортизации

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за амортизации

8 333,33

2415

Амортизация на машини и оборудване

8 333,33
аналит.

Автоматични стругове-4 бр.

8 333,33ОБЩО

8 333,33

ОБЩО

8 333,33

• Счетоводна статия 4:


стопанска oперация:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

708

Приходи от финансиране

4 166,66

123

Текуща печалба/загуба

4 166,66

ОБЩО

4 166,66

ОБЩО

4 166,66


• Счетоводна статия 5:


стопанска oперация:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

8 333,33

603

Разходи за амортизации

8 333,33

ОБЩО

8 333,33

ОБЩО

8 333,33


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за амортизация

4 166,66

Приходи от финансирания

4 166,66

Парични средства

200 000

Финансирания за ДМА

200 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

200 000

Финансов резултат за текущия период

0

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Във файла за изтегляне има разминаване в счетоводна статия 3 и 5.
    Може ли да ми обясните, защо в Отчета за приходите и разходите се вписва като разход за амортизация - 4166,66 -което е 50% от начислените амортизации.
    Благодаря предварително!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->