Потребител

Свързани лицаЗдравейте.

Попълвам годишната данъчна декларация за 2014 г. и там в част VI има таблица, в която се попълват взаимоотношенията със свързани лица. Казусът във връзка с това е следният:

Юридическо лице, на което аз съм упълномощен да подписвам документацията отдава под наем склад на юридическо лице, на което аз съм управител. Това взаимоотношения между свързани лица ли са и трябва ли да се попълва тази справка?Отговори

 • Здравейте,
  За да бъде отговорено коректно на Вашия въпрос е необходимо да уточните в какво качество сте упълномощен да подписвате документацията на първото ЮЛ.
  "Свързани лица" по смисъла на ДОПК и ЗКПО са:
  а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ДОПК- когато са включени в общо домакинство;
  б) работодател и работник;
  в) съдружниците;
  г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
  д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
  е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
  з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
  и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
  к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
  л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;
  м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
  н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка.

  Вие най-вероятно попадате в хипотезата на буква "м" - лица, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

  "Контрол" по смисъла на ДОПК е налице, когато контролиращият:
  а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
  б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или
  в) има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
  г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
  д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

  Все пак за да се даде категоричен отговор на въпроса Ви, е необходимо да уточните какви точно са отношенията Ви с първото ЮЛ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->