Валерия Димова Валерия Димова Потребител

Продан на недвижим имот от ЧСИЗдравейте,

Как трябва да се осчетоводи продажба на недвижим имот от ЧСИ по искане на банка? Особеното в случая е, че имотът, който е собственост на дружеството е ипотекиран като обезпечение по кредит на физическо лице /несвързано с фирмата/.

ДА е придобит през 2005г. и сделката е била освободена съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС.Отговори

 • Здравейте,

  При положение, че не сте използвали данъчен кредит към датата на придобиване на недвижимия имот, то няма да Ви се наложи да начислявате ДДС към датата на продажбата му ако отговаряте на критериите на чл. 45 ал. 3 от ЗДДС.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Благодаря за отговора ви.
  Бих искала да изясня дали това е разход за дружеството, защото то губи имот без да е получило парични средства. Признат ли ще бъде за данъчни цели този разход при положение, че не е свързан с дейността. Дружеството следва ли да задължи физическото лице да възстанови сумата?
 • Здравейте,

  Продажбата на имота би следвало да бъде отразен като приход. Отписаният по балансова стойност актив съответно намаля този приход, като резултата може да бъде както печалба така и загуба в зависимост от продажната цена и от балансовата цена на имота.
  Причината да не получавате парични средства предполагам е тази, че имате насрещно задължение което трябва да прихваните (поръчителството по ипотечен кредит). Трябва да се обърнете към адвокат за разяснение на казуса с физическото лице и дали може да предявите искане от него.

  Поздрави,
 • Здравейте,
  Съгласно чл. 155 от ЗЗД ако длъжникът е прехвърлил заложената или ипотекирана вещ на трето лице и приобретателят плати или претърпи принудително изпълнение, той встъпва в правата на удовлетворения кредитор срещу длъжника, срещу поръчителите и срещу лицата, които по-късно от него са придобили от длъжника собствеността на други вещи, заложени или ипотекирани за същото задължение. Същите права има и собственикът, който е заложил или ипотекирал своя вещ за чуждо задължение. Но в този случай той встъпва в правата на кредитора срещу поръчителите до размера, в който би имал иск срещу тях, ако сам би бил поръчител.
  Това означава, че за сумата, за която имотът е бил продаден, ипотекарният длъжник встъпва в правата на удовлетворения кредитор (това се нарича "суброгация") и има вземане от длъжника - физическо лице. Изключение от това правило има в случаите, когато между длъжника и ипотекарния длъжник има договор за дарение, т.е. ипотекарният длъжник е учредил ипотеката за обезпечаване на задължението на длъжника единствено с цел да го надари.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за коментара аз разсъждавам в същата посока.

  Продажбата на недвижими имоти от ЧСИ се осчетоводява по общия ред, с тази разлика, че не се включва в дневника за продажби, поради факта, че разчитането с бюджета се извършва от ЧСИ. В този случай особеното е , че с парите от продажбата се покрива кредит на физическото лице, а не на дружеството, чийто имот се продава.
  Поради тази причина контрагент по продажбата ще бъде физическото лице, чийто кредит се заплаща с парите от продажбата.
  Като резултат за дружеството възниква вземане от продажба на недвижим имот /продаден от ЧСИ/ от физ.лице.
  Осчетоводяване:
  1. Отписване на продадения имот
  Дебит 241 Кредит 203/ако е сграда
  Дебит 709
  2. Осчетоводяване на приход от продажбата
  Дебит 411 Кредит 709
  партида - физическото лице.
  Всички разходи от ЧСИ, ако са фактурирани на дружеството, следва да се натрупват като вземане към партидата на физическото лице, а не на разход.

  Ако кредита беше на фирмата вместо вземане от физическото лице, щеше да възникне погасяване на кредит.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->