Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.12. Продадена Валута в Брой

Публикувано на: 12.01.2011

Бизнес Финанс АД

БОРДЕРО

Х

за покупка на валута


за продажба на валута

1234567890

дата:

01.05.2010

час:

12:45:20

за ЗАКУПЕНА ВАЛУТА 

от лицето:

Иван Иванов чрез Алфа ЕООД (ние)

ЕГН:

6612126666

валута:

EUR

количество:

10 000.00

при курс:

1.9555

изплатени на лицето:

19 555.00

лева

за ПРОДАДЕНА ВАЛУТА 

на лицето:


ЕГН:


валута:


количество:


при курс:


получени от лицето:


лева

касиер – подпис

лице – подпис

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Продадени са 10 000,00 евро за 19 555,00 лева. Отчетена е курсовата разлика при централен курс на лева 1.95583 за 1 ЕВРО.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За обмяна на валута е необходимо Бордеро, което удостоверява покупко-продажбата на валутата.


• Начин на осчетоводяване:

Продажбата на валута се осчетоводява по съответните сметки за каса в лева и валута, като се отчита курсовата разлика по съответната сметка за разлики по валутни операции.

Крайното салдо по сметка Разходи по валутни операции, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

543

Продажба на валута

вид документ:

320

Бордеро за обмяна на валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

501

Каса в левове

19555

502

Каса във валута

19558,30

624

Разходи по валутни операции

3,30
ОБЩО

19558,30

ОБЩО

19558,30


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

3,30

624

Разходи по валутни операции

3,30ОБЩО

3,30

ОБЩО

3,30


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Отрицат. разлики от промяна на валутни курсове

3,30

Текуща загуба

3,30

Парични средства

-3,30

Текуща печалба

-3,30

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-3,30

Финансов резултат за текущия период

-3,30

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->