Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.11. Разписка за Неплатена Неустойка

Публикувано на: 12.01.2011

РАЗПИСКА

Днес,

01 Септември 2010 год.

в град

София

долуподписаният:

Иван Иванов Иванов

ЕГН

7701014444

в качеството си на:

Изпълнителен Директор

в организация:

Бета ООД

ЕИК

123456789

получих сумата:

5 000,00

валута:

български лева

словом:

Пет хиляди лв. и 00 ст.


платена от:

Алфа ООД (ние)

ЕИК

111222333

чрез лицето:

Петър Петров Петров

ЕГН

6612126666

в качеството му на:

Главен Счетоводител

на основание на:

неустойка по договор за доставка от 01.02.2010 год.


получил сумата:

подпис

Иван Иванов Иванов


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Изплатени са 5 000,00 лв. неустойка по договор към “Бета” ООД за неизпълнено задължение по договор между двете фирми. Плащането е извършено в брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За изплащането на неустойки в брой е необходима разписка, която удостоверява плащането.


• Начин на осчетоводяване:

С изплатената от касата сума по неустойката се закрива задължението за нейното плащане.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

497

Платено задължение към кредитор

вид документ:

300

Разписка/квитанция/сметка/касова бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

499

Други кредитори

5 000,00

501

Каса в лева

5 000,00

аналит. 

Неустойка по договор към Бета ООД

5 000,00


ОБЩО

5 000,00

ОБЩО

5 000,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-5 000

Задълж. за неустойка

-5 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-5 000от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Забележка: В тази операция не се отчита разход за неустойка, защото той е отчетен с нейното начисляване.Коментари

-->