Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.10. Платено в Брой Вземане по Фактура

Публикувано на: 12.01.2011

АЛФА ЕООД

гр. София, ул. „Алабин” №100

Офис на АЛФА ЕООД

гр. София, ул. „Алабин” №100

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333


ДНЕВЕН  ФИНАНСОВ  ОТЧЕТ


БРОЙ КЛИЕНТИ

1

В БРОЙ

600.00


ДНЕВЕН  ОБОРОТ,  ДДС

ДДС *Б%=20.00


Оборот

600.00

Нето стойност

500.00

Начислен ДДС

100.00


ОБЩ ОБОРОТ

600.00

№ на посл. документ

000112


СУМА ОБОРОТ

600.00

СУМА НЕТО СТ-СТ

500.00

СУМА ДДС

100.00


КАСАТА  Е  НУЛИРАНА

№ Блок на Фиск. Памет 0011

НУЛИРАНЕ Z 0011


000112    01-04-2010                             18:35

--- ФИСКАЛЕН  БОН ---

DT222333                                              44445555


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.04.2010 ни е платено в брой от Делта ООД наше вземане по фактура №0000015798/06.01.2010 за извършени услуги на обща стойност 600,00 лв. с включен ДДС.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За плащането от клиент в брой е необходим дневен фискален отчет на касовия апарат, от който да е видно, че това плащане е направено. Забележка: Приема се, че през същия ден на каса е постъпило само това плащане.


• Начин на осчетоводяване:

Плащането в брой от клиент по наша фактура, която е осчетоводена преди това, закрива вземането по тази фактура срещу пари постъпили в касата.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

220

Приходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

501

Каса в лева

600,00

411

Вземания от клиенти

600,00
аналит.

Делта ООД

600,00
парт.

Ф-ра 0000015798/06.01.2010

600,00

ОБЩО

600,00

ОБЩО

600,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

600,00Вземания от клиенти

-600,00Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

600,00от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->