Исидора Кьосева Исидора Кьосева Юрисконсулт

Възнаграждение на извънщатни служители по часова ставкаВ нашето предприятие са назначени охранители, извънщатни служители по ПМС 66, които работят по график на почасово заплащане. Задължително ли е часовата ставка за тях да бъде 2,20 лв./час, каквато е минималната часова ставка за страната или работодателя може да определи по-висока?

Работната им седмица е до 56ч. Ако са отработени 40 часа седмично, умножавайки броя на отработените часове с минималната часова ставка, се получава сума под минималната работна заплата за страната. Законосъобразно ли е това?

По кой от трите начина да се формира трудовото им възнаграждение:
1. Като се умножат броя на отработените часова с минималната ставка 2,20 лв./час, независимо че полученото месечно възнаграждение ще бъде под 360 лв.?
2. Като се определи часова ставка над 2,20 лв./ час, така че умножена с броя на отработените часове да се получи точно сумата от 360 лв., имайки предвид, че месечното възнаграждението на извънщатните служители е фиксирано и е 360 лв.
3. Работодателят определя размера на часовата ставка над 2,20 лв./час, като месечното възнаграждение надхвърля 360 лв.

Благодаря предварително за отговорите!Отговори

  • Здравейте,

    Няма пречка работодателят да определи възнаграждението в по-голям размер от минималното определено по закон. Когато говорим за възнаграждение трябва да вземаме предвид, че то подлежи на договаряне между страните по трудовото правоотношение. Разбира се закона определя минимални граници и договарянето на по-ниски размери от законово определения минимум е недопустимо. Няма пречка обаче страните да се договорят за по-висок размер на часовата ставка.

    По отношение на формирането на трудовото възнаграждение - То зависи от договореното основно трудово възнаграждение. В общия случай, за отработенитте часове се начислява договореното възнаграждение. Според мен няма пречка възнаграждението за месеца да бъде по-малко от МРЗ за същия месец, когато лицето не е отработило пълния норматив за съответния месец. Разбира се тук следва да се отчете и начина на отчитане на работното време, вида трудово правоотношение и т.н. Когато лицата работят при Сумирано изчисляване на работното време и работят по график, и в същото време не са отработили пълния норматив за месеца, разликата до пълния норматив се отчита като време на престой, който е по вина на работодателя. Тоест той не е успял да уплътни работното време на служителите при изготвянето на предварителните графици. За времето на престой, който не е по вина на работника, нему се дължи възнаграждение съгласно уговореното в трудовия договор. Тъй като вие не посочвате какъв е начина на отчитане на времето е трудно да се определи точно начина на формиране на възнаграждението.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->