Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.9. Платено в Брой Задължение по Фактура

Публикувано на: 12.01.2011

ДЕЛТА ООД

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов


Пуловери

960.00


ОБЩА СУМА 

960.00 

В БРОЙ                

960.00

Покупки 1


012345    01-02-2010                             15:34

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                              44445555


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.02.2010 е платено в брой на Делта ООД задължение по фактура №5654564/25.11.2009 за покупка на стоки на обща стойност 960,00 лв. с включен ДДС.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ: 

• Необходими документи:

Касова бележка (фискален касов бон) от касовия апарат на доставчика, която удостоверява плащането по фактурата.


• Начин на осчетоводяване:

Плащането в брой на доставчик по фактура, която е осчетоводена преди това, закрива задължението по тази фактура срещу пари от касата.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

300

Касова бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

960,00

501

Каса в лева

960,00

аналит.

Делта ООД

960,00
парт.

Ф-ра 5654564/25.11.2009

960,00
ОБЩО

960,00

ОБЩО

960,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-960,00

Задълж. към доставчици

-960,00

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-960,00от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->