Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.7. Изплащане на Командировъчни Разходи за Чужбина

Публикувано на: 12.01.2011

организация:

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

111222333

ЗАПОВЕД за командировка в чужбина

№ 1234 от 01.04.2010

                Съгласно Кодекса на Труда и Наредбата за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя                  

длъжност

Иван Иванов Иванов

Директор Маркетинг

до държава:

Германия 

град:

Берлин 

и обратно

в организация:

Дрезднер Банк ГМБХ

със следната задача/цел: 

Провеждане на преговори за отпускане на дългосрочен инвестиционен кредит и отпускане на краткосрочен оборотен овърдрафт.


за срок от:

5

дни, от дата:

02.04.2010

до дата:

07.04.2010 

КОМАНДИРОВКАТА е с право на:

описание на разхода

мярка

колич.

стойност

валута

сума

1

дневни пари

дни

5

35

EURO

175

2

квартирни пари

дни

5

100

EURO 

500

3

пътни (билети или гориво) 

брой

1

300

EURO 

300

всичко:

975

пътуването да се извърши със: (описва се подробно вида и номера на превозното средство, в т.ч. разхода за билет или гориво)

Самолет на Луфтханза – полет №1234 и полет №2345


                Разходите за командировката са за сметка на АЛФА ООД.

                В три дневен срок от приключването на командировката, командированият служител се задължава да представи доклад за извършената работа и да представи билетите (горивото) за пътуването и фактурата за нощувките.

издал заповедта

длъжност

подпис

Петър Петров

УправителОПИСАНИЕ на стопанската операция: Издадена е заповед за командировка на служител от предприятието до Берлин за 5 дни. Разходите са за сметка на предприятието. Сумата е изплатена от касата на предприятието преди отпътуването на командирования служител за Берлин. Курс на лева 1.95583 за 1 ЕВРО.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За отчитане на командировка в чужбина ни е необходима заповед за командировка и авансов отчет, които удостоверява разходите, извършени във връзка с командировката и тяхното плащане.


• Начин на осчетоводяване:

Всички суми се преизчисляват в лева.

Разходът за командировката се отчитат аналитично по сметка Други разходи.

Крайното салдо по сметка Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

609

Друг разход

вид документ:

290

Заповед за командировка в чужбина

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

1 906,93

502

Каса във валута

1 906,93

аналит. 

Командировки в чужбина

1 906,93
ОБЩО

1 906,93

ОБЩО

1 906,93


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

1 906,93

609

Други разходи

1 906,93
аналит. 

Командировки в чужбина

1 906,93

ОБЩО

1 906,93

ОБЩО

1 906,93


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Друг разход

1 906,93

Текуща загуба

1 906,93

Парични средства

-1 906,93

Текуща печалба

-1 906,93

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 906,93

Финансов резултат за текущия период

-1 906,93

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->