Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.6. Изплащане на Командировъчни Разходи за Страната

Публикувано на: 12.01.2011

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333


ДОКЛАД

за извършената работа от командированият служител

ЗАПОВЕД 

за командировка в страната

№ 0234 от 01.04.2010

Срещата е извършена в уговореното време. Договорът за поръчка на материали е сключен със Захарни Заводи АД.

                Съгласно Кодекса на Труда и Наредбата за Служебните Командировки, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя

длъжност

Иван Иванов Иванов

Директор Маркетинг

до гр./с.:

Горна Оряховица

и обратно

в организация:

 Захарни Заводи АД

със следната задача/цел:

дата:

подпис на служителя:


05.04.2010


ОЦЕНКА

за извършената от командированият служител работа

                Командировката е с право на пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Наредбата за Служебните Командировки и е за сметка на АЛФА.

Без забележки.

командировката е за срок

дата:

подпис на ръководителя:

от:

01.04.2010

до:

02.04.2010

05.04.2010


пътуването да се извърши със:

СМЕТКА

за полагащите се на служителя пътни, дневни и квартирни пари

 Служебен автомобил СА 1465 НА

                В тридневен срок от завръщането си, служителят да докладва писмено за резултата от командировката и да представи разходите за пътни и квартирни.

опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни

сума

1

Пътни

100,00

2

Дневни

40,00

трите имена на ръководителя

длъжност

3

Квартирни

100,00

Петър Петров Петров

Управител

4подпис на

ръководителя:


5всичко:

240,00

пристигнал в:

Захарни Заводи АД

получен аванс за командировката:


пристигнал на дата

отпътувал на дата

остатък за плащане/възстановяване:


01.04.2010

02.04.2010

словом:

двеста и четиридесет лева

подпис на длъжностно лице и печат

подпис на длъжностно лице и печат:

имена на лицето, изплатило сумата

подпис на лицето, изплатило суматаИванка ИвановаОПИСАНИЕ на стопанската операция: Издадена е заповед за двудневна командировка на служител от предприятието до Захарни Заводи АД – Горна Оряховица. Разходите са за сметка на работодателя. Сумата е изплатена от касата на предприятието след като командированото лице се завръща от командировката.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ: 

• Необходими документи:

За отчитане на командировка в страната е необходима Заповед за Командировка, в която ръководителят е определил и одобрил разходите, извършени във връзка с командировката.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за командировката се отчитат аналитично по съответната разходна сметка.

Крайното салдо по сметка Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

609

Други разходи

вид документ:

280

Заповед за командировка в страната

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

240,00

501

Каса в лева

240,00

аналит. 

Командировки в страната

240,00
ОБЩО

240,00

ОБЩО

240,00


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

240,00

609

Други разходи

240,00
аналит. 

Командировки в страната

240,00

ОБЩО

240,00

ОБЩО

240,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

240

Текуща загуба

240,00

Парични средства

-240

Текуща печалба

-240,00

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-240

Финансов резултат за текущия период

-240

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • А какво става с фактурата за нощувката, тя не се ли осчетоводява?
    609/401- 100 нощувка
    401/501- 100
    609/501-140 пътни и дневни ?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->