Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.5. Отчетен Служебен Аванс за Покупка на Материали

Публикувано на: 12.01.2011

организация:

АЛФА ЕООД(ние)

ЕИК

111222333

АВАНСОВ ОТЧЕТ

подотчетно лице:

Иван Иванов

длъжност:

Снабдител

получен аванс във:

BGN

с РКО №

104

от дата:

05.07.2010

сума:

300.00

цел на аванса:


описание на разхода

(в т.ч. и вида на документа, който го оправдава)

документ

сума

дата

1.

Закупени хигиенни и санитарни материали за офиса

0000015263

05.07.2010

240,00

ОБЩО изразходвани:

240,00

СУМА за възстановяване/получаване:

60,00

остатъкът е върнат с ПКО №

138

от дата:

10.07.2010име

длъжност

дата

подпис

подотчетно лице:

Иван Иванов

снабдител

10.07.2010


получил/доплатил сумата:

Георги Георгиев

касиер

10.07.2010


одобрил отчета:

Петър Петров

управител

10.07.2010№ 0000015263

ФАКТУРА

дата: 05.07.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ЕООД (ние) 

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Миещи препарати

бр.

10

10

100

2

Тоалетна хартия

бр.

25

4

100начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

05.07.2010

сума:

200

срок за плащане:

-


с платежно нареждане

данъчна основа:

200


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

40

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

240


Забележка: към фактурата има и касова бележка, която не е показана, но се приема, че е налична.


Организация:

АЛФА ЕООД – София 1000, ул. Алабин 100


АЛФА ЕООД

ЕИК

111222333

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

138

дата:

10.07.2010

КВИТАНЦИЯ към ПКО

Да се приеме от:

Иван Иванов

ЕГН/ЕИК

6612126666

138

дата:

10.07.2010

Основание:

връщане на неизползвана сума по аванс

Сумата:

60.00

Валута:

BGN


Словом:

шестдесет леваСумата:

60.00

Валута:

BGN

Словом:

 шестдесет лева

Да се приеме от:


Иван Иванов

ЕГН/ЕИК

66121266 


за:

връщане на неизползвана сума по аванс

 

Вносител:подпис

Получил сумата:подпис

Получил сумата:подпис и печат


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Снабдителят Иван Иванов отчита получения служебен аванс в размер на 300 лева за закупуване на материали, от които е похарчил 240 лева срещу фактура, която е описал в отчета и остатъкът от 60 лева го внася в касата на предприятието.

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ: 

• Необходими документи:

- Авансов отчет, в който да са описани разходно оправдателните документи за изразходваните средства;

- Самите разходно оправдателни документи за изразходваната сума;

- Приходен Касов Ордер за внесения, по Авансовия Отчет, остатък в касата на предприятието.

• Начин на осчетоводяване:

Срещу одобреният Авансов Отчет се закрива тази част от разчета с подотчетното лице, която е използвана по предназначение. Това обаче става с осчетоводяване на разходната фактура по познатият ни вече начин.

Останалата част от разчета с подотчетното лице се закрива срещу върнатите в касата неизползвани пари по предоставеният аванс.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

601

Разход за материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

601

Разход за материали

200

401

Задължения към доставчици

240

аналит. 

Хигиенни и санитарни материали

200

аналит.

Делта ООД

240

4531

Начислен ДДС върху покупките

40

парт.

Ф-ра 0000015263/05.07.2010

240

ОБЩО

240

ОБЩО

240


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

240

422

Разчети с подотчетни лица

240

аналит.

Делта ООД

240

аналит.

Иван Иванов

240

парт.

Ф-ра 0000015263/05.07.2010

240
ОБЩО

240

ОБЩО

240


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

200

601

Разход за материали

200
аналит. 

Хигиенни и санитарни материали

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

423

Отчетен служебен аванс

вид документ:

220

Приходен касов ордер в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

501

Каса в левове

60

422

Разчети с подотчетни лица

60
аналит.

Иван Иванов

60

ОБЩО

60

ОБЩО

60


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разход за материали

200

Текуща загуба

200

Парични средства

-240

Текуща печалба

-200

ДДС за възстановяване

40Парични средства

60Вземания от персонала

-60Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-240

Финансов резултат за текущия период

-200

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->