Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.4. Даден Служебен Аванс за Покупка на Материали

Публикувано на: 12.01.2011

Организация:

АЛФА ЕООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

104

дата:

05.07.2010

Да се плати на:

Иван Иванов

ЕГН/ЕИК

6612126666

Основание:

Служебен аванс за закупуване на материали


Сумата:

300,00

Валута:

BGN

Словом:

триста лева


Счетоводител:подпис

Ръководител:подпис

Изплатил сумата:подпис

Получил сумата:подписОПИСАНИЕ на стопанската операция: От касата на предприятието са дадени на Иван Иванов 300 лева, като служебен аванс за покупка на материали.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ: 


• Необходими документи:

За изплатени авансово пари на служител за покупка на материали и отчитането им е необходим разходен касов ордер, който удостоверява плащането.


• Начин на осчетоводяване:

Изплатените авансово пари се отчитат аналитично към съответната разчетна сметка за подотчетни лица.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

422

Отпуснат служебен аванс

вид документ:

240

Разходен касов ордер в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

422

Разчети с подотчетни лица

300

501

Каса в лева

300

аналит. 

Иван Иванов

300


ОБЩО

300

ОБЩО

300


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-300Вземания от персонал

300Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-300от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->