Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.3. Платено Възнаграждение на Служител от Каса

Публикувано на: 12.01.2011

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

123

дата:

01.06.2010

Да се плати на:

Иван Иванов Иванов

ЕГН/ЕИК

6612126666

Основание:

Възнаграждение за месец май 2010 г.


Сумата:

1 200,00

Валута:

BGN

Словом:

хиляда и двеста лева


Счетоводител:подпис

Ръководител:подпис

Изплатил сумата:подпис

Получил сумата:подпис


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: От касата на предприятието е изплатена в брой заплата на служител в размер на 1 200,00 лв. за месец май 2010 год.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ: 

• Необходими документи:

За изплащане на заплати в брой е необходим разходен касов ордер, който удостоверява плащането.

• Начин на осчетоводяване:

Плащането на заплати на служителите закрива задължението към тях от касата на предприятието.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

424

Изплатени възнаграждения

вид документ:

240

Разходен касов ордер в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

421

Задължения към персонала

1 200

501

Каса в лева

1 200

аналит. 

Иван Иванов

1 200
ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

- 1 200

Задълж. към персонала

- 1 200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

- 1 200от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Забележка: Разходът за възнаграждението се отчита при неговото начисляване, а не при неговото изплащане.Коментари

-->