Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.2. Изтеглени Пари от Банкова Сметка и Внесени в Каса

Публикувано на: 12.01.2011

До

УниКредит Булбанк АД13.05.2010, София 


Банка

място и дата на подаване

Клон

ЦентраленАдрес

София


подписи на лицата, които могат да се разпореждат

Наредител – име

А

л

ф

а


Е

О

О

Д


IBAN на наредителя 


B

G

5

1

U

N

C

R

5

4

5

6

2

1

4

5

6

4

5

5

6

9

При банка – банка, клон

У

н

и

К

р

е

д

и

т


Б

у

л

б

а

н

к


А

ДНАРЕЖДАНЕ РАЗПИСКА

Платете в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

0

С думи

х

и

л

я

д

а


л

е

в

а
Упълномощавам – трите имена на лицето, упълномощено да получи сумата

И

в

а

н


И

в

а

н

о

в


И

в

а

н

о

в

Документ за самоличност №

ЕГН

Получател - подпис


6

6

1

2

1

2

6

6

6

6


Получих сумата

Контролен подпис

Банков служител

Касиер - подпис

Организация:

АЛФА ЕООД – София 1000, ул. Алабин 100


АЛФА ЕООД

ЕИК

111222333

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

95

дата:

13.05.2010

КВИТАНЦИЯ към ПКО

Да се приеме от:

Иван Иванов

ЕГН/ЕИК

6612126666

95

дата:

13.05.2010

Основание:

Внасяне на сума, изтеглена от банковата сметка

Сумата:

1 000.00

Валута:

BGN


Словом:

хиляда леваСумата:

1 000.00

Валута:

BGN

Словом:

 хиляда лева

Да се приеме от:


Иван Иванов

ЕГН/ЕИК

66121266 


за:

сума от банковата сметка

 

Вносител:подпис

Получил сумата:подпис

Получил сумата:подпис и печат


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Изтегляме 1 000 лева от банковата сметка на предприятието и ги внасяме в неговата каса.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За изтегляне на пари от банковата сметка и внасянето им в касата на предприятието са нужни нареждане разписка (банково извлечение), с което парите са изтеглени от банковата сметка на предприятието и приходен касов ордер, с който парите са внесени в неговата каса.

• Начин на осчетоводяване:

Кредитира се сметка Каса в лева и се дебитира сметка Банкова сметка в лева.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

501

Приход каса в лева

вид документ:

220

Приходен касов ордер в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

501

Каса в лева

1 000

503

Банкова сметка в лева

1 000

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Каса в лева

1 000Банкова сметка в лева

-1 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Забележка: При осчетоводяването на тази операция е препоръчително да се позоваваме и ползваме банковото извлечение, а не нареждането разписка.Коментари

-->