Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

Справочник за Закона за Корпоративното Подоходно Облагане

Публикувано на: 12.01.2015

Корпоративният Данък е пряк данък, с който ефективно се облага данъчната печалба на предприятието.

Данъчната печалба на предприятието е равна на счетоводната печалба намалена с непризнатите за данъчни цели счетоводни приходи и увеличена с непризнатите за данъчни цели счетоводни разходи.

 

Настоящият справочник за ЗКПО си поставя за цел да представи закона кратко и разбираемо, като разглежда всички съществени клаузи в него. Справочникът е близо три пъти по-кратък от оригиналния текст на ЗКПО, като клаузите са представени с принципните си постановки.

При решаването на конкретни казуси се препоръчва да се четат оригиналните текстове от закона, към които справочника препраща (в т.ч. и свързаните актове, изброени в края на справочника), защото само точният текст на нормата е база за най-коректно тълкуване и вземане на правилно решение.

Справочникът не може да се използва за пряко прилагане на ЗКПО – той има единствено за цел да създаде задълбочена принципна представа за всички аспекти, регулирани от ЗКПО и къде да бъде намерено тяхното уреждане.

За най-прецизно прилагане на ЗКПО, трябва да се вземат предвид и всички указания на НАП за тълкуване на закона, съдебната практика на Върховния Административен Съд (ВАС) и практиката на Европейския Съд по дела, свързани със ЗКПО.

 

За правилното прилагане на ЗКПО винаги трябва много точно да се съобразява:

• кога един счетоводен приход се признава за данъчни цели; и

• и дали и кога един счетоводен разход се признава за данъчни цели.

 

Отговорите на всички тези въпроси ще се открият в настоящия справочник.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->