Снежана Димитрова Снежана Димитрова счетоводител

Осигуровки върху определен при ревизия от органите на НАП облагаем доход от други източнициПри ревизия на едноличен търговец (ЕТ), регистриран земеделски производител относно годишен и преотстъпен данък по чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, органите на НАП в ревизионния доклад определят основата за облагане с данъци по реда на чл.122, ал.1, т.7. Установяват, че декларираните приходи не съответстват на имущественото състояние на физическото лице. Определят тези недекларирани приходи, като облагаем доход с недоказан произход, т.е. от други източници. Установят дължимият данък за довнасяне по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ по следния начин: От определеният от тях облагаем доход от други източници приспадат осигурителни вноски в размер на 25,8% (за фонд "Пенсии" 12,8 %, за фонд "ДЗПО " - 5% и за фонд ЗО - 8%) и така изчисляват годишната данъчна основа за доходи от други източници.

Съгласно чл.36 от ЗДДФЛ "годишната данъчна основа за доходи от други източници се определя, като от облагаемия доход по чл.35, придобит през данъчната година се намалява с вноските, които лицето е длъжно да прави за данъчната година за своя сметка по чл.40, ал.5 от ЗЗО." Считам, че неправилно са приспаднали всички осигуровки -за ДОО , ДЗПО и ЗОВ.

Как се определя годишната данъчна основа за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ на физически лице в този конкретен случай, ако лицето е получило доходи и от стопанска дейност като ЕТ, посочени в Приложение 2 на ГДД, чл.50 от ЗДДФЛ? Какво е правното основание на органите на НАП за това тяхно изчисление?

Срокът за възражението е кратък, а мисля че неправилно е изчислена данъчната основа за облагане с данък 10%Отговори


 • Имайки предвид факта, че не съм запознат в детайли с издадения ревизионен доклад и съответно акт мога да изкажа следното мнение:

  Ревизията е по реда на чл. 122, съответно се формира обща годишна данъчна основа като в нея се включват, както доходите, които са декларирани от лицето така и размера на разходите, превишаващи получените доходи, плюс размера на доходите с неустановен произход /ако има такива - например получени суми по банкова сметка, за които не се доказва произход/.
  Ако органите по приходите приемат, че недекларираните приходи или размера на разходите, които превишават декларираните доходи, са формирани от осъществяваната дейност от ревизираното лице, то тогава считам, че правилно са определили данъчната основа.
  Но ако се позовават на чл. 35 от ЗДДФЛ, то тогава ГДО трябва да се определи по реда на чл. 36 от ЗДДФЛ.

  Все пак Ви съветвам да се консултирате с данъчен юрист, койо да разгледа цялата преписка и да Ви даде становище.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->