Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.9.1. Изтеглени Пари от Каса и Внесени по Банкова Сметка

Публикувано на: 12.01.2011

Организация:

АЛФА ЕООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

104

дата:

12.05.2010

Да се плати на:

Иван Иванов

ЕГН/ЕИК

6612126666

Основание:

Внасяне на сума в банковата сметка


Сумата:

1 000,00

Валута:

BGN

Словом:

хиляда лева


Счетоводител:подпис

Ръководител:подпис

Изплатил сумата:подпис

Получил сумата:подпис


До

УниКредит Булбанк АД


12.05.2010, София


Банка

място и дата на подаване

Клон

ЦентраленАдрес

София


подпис на вносителя

В полза на – име

А

л

ф

а


Е

О

О

Д


IBAN на получателя


B

G

5

1

U

N

C

R

5

4

5

6

2

1

4

5

6

4

5

5

6

9

При банка – банка, клон

У

н

и

К

р

е

д

и

т


Б

у

л

б

а

н

к


А

ДВНОСНА БЕЛЕЖКА

Внесохме

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

0

С думи

х

и

л

я

д

а


л

е

в

а
Вносител – име

А

л

ф

а


Е

О

О

Д


Основание за внасяне

з

а

х

р

а

н

в

а

н

е


н

а


с

м

е

т

к

аБанков служител

Касиер
ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Вземаме 1 000 лева от касата на предприятието и ги внасяме по неговата банкова сметка.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За внасянето на пари в банковата сметка, които са изтеглени от касата на предприятието са нужни разходен касов ордер, с който парите са излезли от касата на предприятието и вносна бележка (банково извлечение), с която парите са внесени по банковата му сметка.

• Начин на осчетоводяване:

Кредитира се сметка Каса в лева и се дебитира сметка Банкова сметка в лева.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

505

Разход каса в лева

вид документ:

240

Разходен касов ордер в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Банкова сметка в лева

1 000

501

Каса в лева

1 000

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Каса в лева

-1 000Банкова сметка в лева

1 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Забележка: При осчетоводяването на тази операция е препоръчително да се позоваваме и ползваме банковото извлечение, а не вносната бележка.Коментари

-->