Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.8.2. Банково Извлечение във Валута

Публикувано на: 12.01.2011

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

Обединена Българска Банка

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021055588866

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.03.2010

до 31.03.2010

Пореден № на извл.:

25

Дата:

31.03.2010


старо салдо:

110 582.00

счет. дата

вальор

референция / описание

счетов. записи

салдо

01/03/10

01/03

FT10043980002753

Месечна такса за обслужване на банкова сметка

-10.00

110 572.00

02/03/10

02/03

FT10043980002854

Изходящ превод в eвро Делта Атина по ф-ра 654654/12.02.2010

Alfa Bank BHUJVG GR62GRGG92501000104910024156

-25 000

85 572.00

02/03/10

02/03

FT10043980002855

Такса за банков превод

-25.00

85 547.00

04/03/10

04/03

FT10043980002855

Получен превод в лева Делта Румъния по ф-ра 856456363/30.01.2010

DKLFJKF FF77UBBS80021033355522 

5 820.00

91 367.00

Обороти: (за периода) 


Натрупани обороти:

Дебит:

25 035.00

Дебит:

545 640.00

Кредит:

5 820.00

Кредит:

454 273.00

стр. 1

крайно салдо:

91 367.00


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: През месец март са извършени следните разплащания от евровата сметка: платена е фактура на доставчика от Гърция „Делта Атина”, удържани са съответните такси за месеца и ни е платена фактура от клиент от Румъния „Делта Румъния”.Курс на лева 1.95583 за 1 ЕВРО.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ: 

• Необходими документи:

За осчетоводяването на валутни плащания по банков път ни е необходимо банково извлечение за съответен период (ден, месец). 

• Начин на осчетоводяване:

Всички суми се преизчисляват в лева спрямо курса за деня.

Плащането на доставчик по фактура, която е осчетоводена преди това, закрива задължението по тази фактура към доставчика с плащането от банковата сметка на купувача.

Плащането от клиент по фактура, която е осчетоводена преди това, закрива вземането по тази фактура от клиента с получените пари в банковата сметка на продавача.

Плащането на банкови такси се отчита по съответната сметка за финансов разход.Всички банкови такси могат да се сумират и да се осчетоводят с една счетоводна операция. 

Крайното салдо по сметка Други финансови разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

Сума

с-ка

наименование

Сума

401

Задължения към доставчици

48 895,75

504

Разплащателна сметка във валута

48 895,75

аналит.

Делта Атина

48 895,75
парт.

ф-ра 654654/12.02.2010

48 895,75
ОБЩО

48 895,75

ОБЩО

48 895,75


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

621

Финансови разходи

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

629

Други финансови разходи

68,45

504

Разплащателна сметка във валута

68,45

ОБЩО

68,45

ОБЩО

68,45


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

Сума

с-ка

наименование

Сума

504

Разплащателна сметка във валута

11 382,93

411

Вземания от клиенти

11 382,93
аналит.

Делта Румъния

11 382,93
парт.

856456363/30.01.2010 

11 382,93

ОБЩО

11 382,93

ОБЩО

11 382,93

 

• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

68,45

629

Други финансови разходи

68,45ОБЩО

68,45

ОБЩО

68,45


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за лихви

68,45

Текуща загуба

68,45

Парични средства

-37 581,27

Текуща печалба

-68,45

Вземания от клиенти

-11 382,93

Задълж. към доставч.

-48 895,75

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-37 581,27

Финансов резултат за текущия период

-68,45

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->