Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.8.1. Банково Извлечение в Лева

Публикувано на: 12.01.2011

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

Обединена Българска Банка

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021022244466

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.03.2010

до 31.03.2010

Пореден № на извл.:

45

Дата:

31.03.2010


старо салдо:

125 002.00

счет. дата

вальор

референция / описание

счетов. записи

Салдо

01/03/10

01/03

FT10043980002753

Месечна такса за обслужване на банкова сметка

-10.00

124 992.00

02/03/10

02/03

FT10043980002854

Изходящ превод в лева ШЕЛ България ЕАД по ф-ра 12085120/17.02.2010

СИТИБАНК CITIBGSF BG62CITI92501000104910

-1 220.00

123 772.00

02/03/10

02/03

FT10043980002855

Такса за банков превод

-1.00

123 771.00

04/03/10

04/03

FT10043980002855

Получен превод в лева ГАМА ООД по ф-ра 2356/22.02.2010

ОББ UBBSBGSF BG77UBBS80021033355522 

1 400.00

125 171.00

08/03/10

08/03

FT32415215241651

Изходящ бюджетен превод ДОО за 02/2010 

СИБанк АД BUIBBGSF BG20BUIB15236523632233

-2 530.00

122 641.00

08/03/10

08/03

FT32415521456454

Изходящ бюджетен превод ДЗПО за 02/2010 

СИБанк АД BUIBBGSF BG90BUIB15236521212122

-1 501.00

121 140.00

08/03/10

08/03

FT32415554655454

Изходящ бюджетен превод ЗО за 02/2010 

СИБанк АД BUIBBGSF BG90BUIB15231546516540

-1 852.00

119 288.00


08/03/10

08/03

FT32415125421202

Изходящ бюджетен превод ДОД за 02/2010 

СИБанк АД BUIBBGSF BG90BUIB51512151212113

-750.00

118 538.00


08/03/10

08/03

FT10043980002854

Изходящ превод в лева Петър Петров възнаграждение за 02.2010

СИТИБАНК CITIBGSF BG62CITI565564156541321

-1 500

117 038.00

08/03/10

08/03

FT32415125421202

Такса за банков превод бюджетни нареждания

-5.00

117 033.00

Обороти: (за периода) 


Натрупани обороти:

Дебит:

9 369.00

Дебит:

528 222.00

Кредит:

1 400.00

Кредит:

411 189.00

стр. 1

крайно салдо:

117 033.00


ОПИСАНИЕ на стопанската операция:През месец март 2010 са извършени следните разплащания по банков път: платена е фактура към Шел България ЕАД за гориво, платени са осигуровките на персонала и заплатата на Петър Петров за месец февруари 2010. Платена ни е фактура за покупка на стоки от Гама ООД. Удържани са съответните такси за месеца.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За осчетоводяването на плащания по банков път ни е необходимо банково извлечение за съответен период (ден, месец). 


• Начин на осчетоводяване:

Плащането на доставчик по фактура, която е осчетоводена преди това, закрива задължението по тази фактура към доставчика с плащането от банковата сметката на купувача.

Плащането на осигуровки и данъци към НАП закрива задължението по тези аналитичности от банковата сметка на платеца.

Плащането на заплати на служителите закрива задължението към тях от банковата сметка на фирмата.

Плащането от клиент по фактура, която е осчетоводена преди това, закрива вземането по тази фактура от клиента с получените пари в банковата сметка на продавача.

Плащането на банкови такси се отчита по съответната сметка за финансов разход.Всички банкови такси могат да се сумират и да се осчетоводят с една счетоводна операция.

Крайното салдо по сметка Други финансови разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

621

Финансов разход

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

629

Други финансови разходи

16

503

Разплащателна сметка в лева ОББ

16

ОБЩО

16

ОБЩО

16


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 220

503

Разплащателна сметка в лева

1 220

аналит.

Шел България ЕАД

1 220
парт.

ф-ра 12085120/17.02.2010

500
ОБЩО

1 220

ОБЩО

1 220


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

411

Плащане от клиенти

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лева

1 400

411

Вземания от клиенти

1 400
аналит.

Гама ООД

1 400
парт.

ф-ра 2356/22.02.2010 

1 400

ОБЩО

1 400

ОБЩО

1 400


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

461

Платени осигуровки

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

461

Разчети за задълж. социално осигуряване

2 530

503

Разплащателна сметка в лева

2 530

аналит.

ДОО

2 530
ОБЩО

2 530

ОБЩО

2 530


• Счетоводна статия 5:

стопанска операция:

461

Платени осигуровки

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

461

Разчети за задълж. социално осигуряване

1 501

503

Разплащателна сметка в лева

1 501

аналит.

ДЗПО

1 501
ОБЩО

1 501

ОБЩО

1 501


• Счетоводна статия 6:

стопанска операция:

461

Платени осигуровки

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

463

Разчети за здравно осигуряване

1 852

503

Разплащателна сметка в лева

1 852

аналит.

ЗО

1 852
ОБЩО

1 852

ОБЩО

1 852


• Счетоводна статия 7:

стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

454

Разчети за данъци върху доходи на физически лица

750

503

Разплащателна сметка в лева

750

ОБЩО

750

ОБЩО

750


• Счетоводна статия 8:

стопанска операция:

424

Изплатени възнаграждения

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

421

Задължения към персонал

1 500

503

Разплащателна сметка в лева

1 500

ОБЩО

1 500

ОБЩО

1 500


• Счетоводна статия 9:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

16

629

Други финансови разходи

16ОБЩО

16

ОБЩО

16


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за лихви

16

Текуща загуба

16

Вземания от клиенти

-1 400

Задълж. към доставчици

-1 220

Парични средства

-7 969

Текуща печалба

-16Задълж. към персонала

-1 500Осигурит. задължения

-5 883Данъчни задължения

-750

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-7 969

Финансов резултат от текущия период 

-16

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->