Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.7.8. Дебитно Известие по Доставена Услуга в ЕС

Публикувано на: 11.01.2011

№ 0006541651

Дебитно Известие

към фактура № 0000541651от 10.04.2010

дата: 26.05.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС: EL777888999

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: Гърция, Атина, ул. Луис 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Превод на документи

бр.

1

293,37

293,37

2

(по-голям обем от уговорения)

3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

26.05.2010

сума:

293,37

срок за плащане:


Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

293,37


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:


сума за плащане:

293,37


№ 6541651

DEBIT NOTE

date: 26.05.2010

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd.

ALFA Ltd. (we)

VAT №: EL777888999

VAT №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

Description

measure

quantity

unit price (€)

total (€)

1

Translating documents

unit

10

15

150

Terms of Delivery:


TOTAL:

150

Country of Origin:

Greece


Tariff Code:ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Извършили сме по-голям обем превод на документи от гръцки на български език на стойност 150 евро, за което издаваме дебитно известие. Курс на лева 1.95583 за 1 ЕВРО. Плащането ще се извърши по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За извършените допълнително услуги на фирма от страна-членка на ЕС, за които парите ще бъдат платени по банков път, е необходимо дебитно известие, което удостоверява увеличаването на данъчната основа и/или броя на услугите от фактурата, към която е издадено дебитното известие.

• Начин на осчетоводяване:

Всички суми се преизчисляват в лева.

Извършените услуги се осчетоводяват аналитично по сметка Приходи от продажба на услуги.

Разчетът с клиента се осчетоводява аналитично по сметка Вземания от клиенти, а за самото дебитно известие се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по него.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено дебитното известие.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на услуги, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

Тази сделка се декларира както в Дневника за Продажби по ЗДДС, така и във VIES декларацията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

293,37

703

Приход от продажба на услуги

293,37

аналит.

Делта Атина

293,37

аналит.

Превод на документи

293,37

парт.

ДИ 6541651/26.05.2010

293,37
ОБЩО

293,37

ОБЩО

293,37


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

703

Приход от продажба на услуги

293,37

123

Текуща печалба/загуба

293,37ОБЩО

293,37

ОБЩО

293,37


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

293,37

Продажба на услуги

293,37

Вземания от клиенти

293,37

Текуща печалба

293,37

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат от текущия период

293,37

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато вземането по това дебитно известие бъде получено от нашия клиент, тогава ще се осчетоводи закриване на вземането по партидата на дебитното известие срещу постъпилата сума по банковата ни сметка (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

210

Банково извлечение във валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

504

Разплащателна сметка във валута

293,37

411

Вземания от клиенти

293,37
аналит.

Делта Атина

293,37
парт.

ДИ 6541651/26.05.2010

293,37

ОБЩО

293,37

ОБЩО

293,37


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

293,37Вземания от клиенти

-293,37Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

293,37от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Има грешка в дебитното известие на български в количество и цена.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->