Георги Георгиев Георги Георгиев Потребител

Обезценка по лизингов договорИзвършват ли и в какви случаи лизингодателите обезценка на вземанията си по лизингов договор?Отговори

  • Здравейте,

    С чл. 22 от Закона за счетоводството е дадено задължение на предприятията да инвентаризират всички активи и пасиви, в това число и вземанията през отчетната година, без значение от източника на вземането.
    Вземанията, възникнали първоначално в предприятието при директно предоставяне на пари, стоки или услуги на дебитори, се класифицират, съгласно СС 32 Финансови инструменти, като финансови активи. И те трябва, ежегодно, при наличие на условията по стандарта, да бъдат обезценявани или отписвани.

    Поздрави,
    Станислава Бъзовска
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->