Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.7.2. Приход от Услуга

Публикувано на: 11.01.2011

№ 0002563369

ФАКТУРА

дата: 05.04.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Куриерска услуга – доставка на писмовна пратка

бр.

1

15

15

2


3


начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

05.04.2010

сума:

15

срок за плащане:

05.04.2010


с платежно нареждане

данъчна основа:

15


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

3

основание за 0% ДДС:


сума за плащане:

18


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Извършваме куриерска услуга (доставка на писмовна пратка) за 18 лв., с включен ДДС, за което издаваме фактура. Плащането е осъществено в брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За приходът от услугата, платена в брой, е необходима фактура, която удостоверява извършената услуга.

• Начин на осчетоводяване:

Приходът от услуги се осчетоводява аналитично по съответната приходна сметка.

Разчетът с клиента се осчетоводява аналитично по сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Плащането в брой закрива задължението по тази фактура от клиента в момента на доставката, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива с получени в касата на продавача пари.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на услуги, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

18

703

Приход от продажба на услуги

15

аналит.

Делта ООД

18

аналит.

Доставка на писмовни пратки

15

парт.

Ф-ра 0002563369/05.04.2010

18

4532

Начислен ДДС върху продажбите

3

ОБЩО

18

ОБЩО

18


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

411

Плащане от клиенти

вид документ:

220

Приходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

501

Каса в лева

18

411

Вземания от клиенти

18
аналит.

Делта ООД

18
парт.

Ф-ра 0002563369/05.04.2010

18

ОБЩО

18

ОБЩО

18


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

703

Приход от продажба на услуги

15

123

Печалби и Загуби от текущата година

15

аналит.

Доставка на писмовна пратка

15
ОБЩО

15

ОБЩО

15


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

15

Приход от услуги

15

Парични средства

18

Текуща печалба

15ДДС за внасяне

3

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

18

Финансов резултат за текущия период

15

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->