Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.7.1. Приход от Наем

Публикувано на: 11.01.2011

№ 000255541

ФАКТУРА

дата: 01.02.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Наем за месец 01.2010

бр.

1

2 000

2 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.02.2010

сума:

2 000

срок за плащане:

20.02.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

2 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

400

основание за 0% ДДС:


сума за плащане:

2 400


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Издаваме фактура за наем на магазин за 2 400 лв., с включен ДДС. Плащането ще се извърши по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За приходът от наем, който ще бъде платен по банков път, е необходима фактура, която удостоверява извършената услуга.

• Начин на осчетоводяване:

Приходът от наем се осчетоводява аналитично по съответната приходна сметка.

Разчетът с клиента се осчетоводява аналитично по сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Крайното салдо по сметка Приходи от наем, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

704

Приходи от наем

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

2 400

704

Приход от наем

2 000

аналит.

Делта ООД

2 400

аналит.

На магазин

2 000

парт.

Ф-ра 000255541/01.02.2010

2 400

4532

Начислен ДДС върху продажбите

400

ОБЩО

2 400

ОБЩО

2 400


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

704

Приход от наем

2 000

123

Печалби и Загуби от текущата година

2 000

аналит.

На магазин

2 000
ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

2 000

Приходи от наеми

2 000

Вземания от клиенти

2 400

Текуща печалба

2 000ДДС за внасяне

400

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат за текущия период

2 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато вземането по този фактура бъде получено от нашия клиент, тогава ще се осчетоводи закриване на вземането по партидата на фактурата срещу постъпилата сума по банковата ни сметка (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лева

2 400

411

Вземания от клиенти

2 400
аналит.

Делта ООД

2 400
парт.

Ф-ра 000255541/01.02.2010

2 400

ОБЩО

2 400

ОБЩО

2 400


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

2 400Вземания от клиенти

-2 400Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

2 400от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари