Александър Стойков Александър Стойков Гл.счетоводител

Завеждане на придобити активи като инвестиционни имоти и опис на активи преди регистрация по ЗДДСЗдравейте, казусът е следният:

Две икономически свързани фирми са регистрирани по ЗДДС малко след придобиването на два имота, които класифицирам като инвестиционни, тъй като са с цел отдаването им под наем (договорите за наем са разписани), а не с цел повторна препродажба.

Обстановката е следната:

Фирма 1 замества длъжник по гоговор за финансов лизинг като изкупува (замества в дълг) платената от него част (например 200 единици) и доплаща разликата на лизингодателя (800 единици), с което става собственик на земя и склад в/у нея, с цел бъдещо отдаване под наем. Логично, по сделката са извършени правни и административни услуги, както и нотариални такси. Фактурата за придобиването на имота е 7 дни преди датата на регистрация по ЗДДС.

Въпросите ми са следните:

1. Редно ли е имотите да бъдат осчетоводени като инвестиционни? Опасението ми е в описа на активи, придобити преди регистрацията по ЗДДС. Дали е уместно осчетоводяване по сметки 201 и 203, а не по 224?

2. Заместването в дълг и изкупуването на частта от изплатения лизинг може ли да се смята към себестойността на имота и да бъде включен към сметките за активите т.е. встъпването в дълг да се смята като закупуване на част от имота.

3. Влизат ли също нотариалните такси по споразумения, договори и прехвърляне, правни услуги и др. в себестойността? Тъй като известна част от тях ще се включват в този опис преди регистрация, уместно ли е да ги включа и тях към себестойността?

При фирма 2 ситуацията е почти същата, с изключение на това, че онези 800 единици, които се дължат на лизингодателя, се трансформират в нов договор за финансов лизинг.Отговори

 • Здравейте,

  Относно първия Ви въпрос - съгласно МСС 40 Инвестиционни имоти - земя или сграда, която се използва за отдаване под наем, увеличаване на стойността на капитала или се държи с неопределено понастоящем бъдещо използване се отчита по този стандарт.

  Когото придобиваме инвестиционен имот, чрез финансов лизинг активът се завежда по по - ниската от двете стойности - минимални лизингови плащания или справедливата стойност на актива. В стойността на актива влизат всички разходи присъщи за придобиването на една земя или сграда. Изброените от Вас влизат в стойността на имота стига да може да бъде доказано, че са конкретно за този актив. Когато придобиваме инвестиционен имот чрез финансов лизинг следва да имате предвид, че отчетените разходи за лихви не се капитализират в стойността на имота - те се отчитат като финансов разход за периода. В зависимост от възприетия модел от дружеството - Модел на справедливата стойност или Модел цена на придобиване последващото оценяване има своите особености.

  Към края на отчетния период имайте предвид, че стандарта Ви задължава да определите справедливата стойност на имота без значение от възприетия модел, като не е задължително това да се случи чрез оценител стига да можете да определите адекватно методите и факторите повлияли на оценката.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->