Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.6.10. Продажба на Дялове

Публикувано на: 11.01.2011

ДОГОВОР за Прехвърляне на Дялове


               Днес, 22 Март 2010 год., в град София, между страните:

фирма:

АЛФА ООД (ние) 

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Продавач

Купувач

               се подписа настоящият Договор за Прехвърляне на Дялове, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Продавачът прехвърля на Купувача своите 10 дяла по 500 лева всеки, на обща стойност 5 000 лева от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност.

чл.2. Купувачът заявява, че е съгласен и приема да закупи от Продавача 10 дяла по 500 лева всеки, на обща стойност 5 000 лева от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност.

чл.3. Продавачът заявява, че в момента на подписване на Договора е получил изцяло дължимата от Купувача сума по банков път.

чл.4. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.5. Договорът се подписа в присъствие на нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


№ 0000001004

ФАКТУРА

дата: 22.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД 

АЛФА ООД (ние) 

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG44455666

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Дружествени дялове от капитала на Гама ООД

бр.

10

500

5 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

22.03.2010

сума:

5 000

срок за плащане:

22.03.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 46 ал. 1 т. 5 от ЗДДС

сума за плащане:

5 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Алфа ООД продава на Делта ООД 10 дружествени дялове от капитала на Гама ООД на обща стойност 5 000 лв.. Дяловете са закупени на обща стойност 4 500 лв. Продадените дялове представляват 40% от капитала на Гама ООД. Плащането се е извършило в деня на сделката по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За продажбата на дружествени дялове е необходим нотариален договор за покупко-продажба на дяловете и фактура, която удостоверява извършената доставка.


• Начин на осчетоводяване:

Продадените дялове се осчетоводяват аналитично по сметка Дългосрочни финансови активи.

Разчетът към клиента се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Тъй като продажбата на дяловете е платена в деня на прехвърлянето им, веднага се съставя следваща статия, с която се закрива вземането от клиента.

Крайното салдо по сметка Приходи от операции с финансови активи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

Съгласно чл. 46 ал. 1 т.5 от ЗДДС тази доставка е освободена, затова ДДС не се начислява. В случаите на такива сделки, когато доставчикът е юридическо лице издаването на фактура е задължително.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

223

Продажба на участие в дъщерни или асоциирани предприятия

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

5 000

222

Инвестиции в асоциирани предприятия

4 500

аналит.

Делта

5 000

аналит.

Гама ООД – 40 %

4 500

парт.

Ф-ра 0000001004/22.03.2010

5 000

723

Приходи от операции с финансови активи

500

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

503

Разплащателна сметка в лева

5 000

411

Вземания от клиенти

5 000
аналит.

Делта

5 000
парт.

Ф-ра 0000001004/22.03.2010

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

723

Приходи от операции с финансови активи

500

123

Печалби и Загуби от текущата година

500ОБЩО

500

ОБЩО

500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

500

Положителни разлики от операции с фин. активи

500

Акции и дялове в предприятия от група

-4 500

Текуща печалба

500

Парични средства

5 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

5 000

Финансов резултат за текущия период

500

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • ООД изкупува обособена част от друго ООД с-но чл 15 от ТЗ.Това бизнескомбинация ли е?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->