Весела Панова Весела Панова гл.счетоводител

Облагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦПри направено дарение от ЮЛНЦ (частна полза) в полза на ЮЛНЦ (в частна полза) има ли облагане при получателя, респективно дарителя?Отговори

 • Здравейте, Весела,

  Не се облагат с данък дарение даренията към:

  1.Юридически лица с нестопанска цел;
  2.Държавата и общините;
  3.Образователни, културни институции, лечебни заведения и други подобни;
  4.Дарения за лечение на граждани, към лица с намалена работоспособност и социално слаби лица;
  5.Обичайните подаръци;
  6.Освен ако не е уговорено друго, данъкът се дължи от придобиващия.

  Извън изброените по-горе изключения, всякакво имуществото (не само недвижими имоти и автомобили), придобито по дарение или друг безвъзмезден начин (вкл. опростени задължения), се облага с данък в диапазона 3,3% - 6,6% върху данъчната оценка (застрахователната стойност за моторните превозни средства, данъчната оценка на недвижимите имоти, пазарната стойност за останалото имущество).

  Даренията между роднини по права линия и между съпрузи не се облагат, а даренията между братя и сестри и техните деца се облагат с данък в диапазона 0,4% - 0,8%.

  Лицата, получили безвъзмездно имуществото, са длъжни да го декларират и да заплатят дължимия данък в срок от 2 месеца от получаването му.

  Допълнителна информация относно облагането с местни данъци такси, можете да откриете в резюмето на Закона за местните данъци и такси, съставено от експертите на Крестън БулМар, тук: http://balans.bg/2243-zmdt-rezume/

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • За съжаление, в изключенията попадат само ЮЛНЦ в обществена полза, които са регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност (при Министерство на правосъдието).

  В този смисъл, ЮЛНЦ в частна полза подлежат на облагане с данък за дарение.

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->