Pavlina  Mincheva Pavlina Mincheva Потребител

Счетоводна отчетност при наследяване на фирмаСобственик на ЕТ, регистриран като ЗП и регистриран по ЗДДС е починал на 30.10.2011 г. Фирмата се наследява от сина му, който към момента на наследяването е ригистриран като ЗП и регистриран по ЗДДС. След съответните регистрации на новата фирма с новия БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС, синът продължава да развива дейността на фирмата. Към 31.10.2011 г. на фирмата на починалия ЕТ е изготвена оборотна ведомост и отчетеният финансов резултат е загуба. За периода от 01.01.11 – 31.10.11 г. ЕТ е извършвал само разходи за селскостопанската си дейност. Към 31.10.11 г. няма извършени продажби на селскостопанска продукция. Продукцията е продадена през м. Ноември от наследника, фактурирането е от новата фирма. Към 31.12.11 г, се оказва, че наследника има да декларира голям размер приходи от наследодателя, като разходите срещу тези приходи са извършени и осчетоводени от починалия ЕТ, след като наследника наследява активите и пасивите на ЕТ и наследява всички права, задължения и фактически отношения.

1. Формираната загуба от фирмата на починалия ЕТ към 31.10.11 г. не трябва ли да се пренесе в новорегистрираната фирма и да се приспадне?

2. Какви трябва да са началните салда на новорегистрираната фирма, след като наследника също извършва дейност през 2011 г. и води своя отчетност съгласно ЗСч?

3. Какво става със салдата по сметките на починалия търговец – с капиталовите сметки, ДМА и начислените към момента амортизации, наличностите в касата и банката, наличните активи?

4. Правилно ли е към 31.10.11 г. да се „приключи” дейността на наследодателя и наследника като на всеки от тях се състави оборотна ведомост към 31.10.11 г.? Крайните салда на двамата се явяват начални салда в оборотната ведомост на новата фирма, като всяка сметка обобщава резултата по съответните сметки на двамата.Отговори

  • Здравейте ,
    По мое мнение наследника в случая ЗП онаследява всички активи и пасиви съгласно ЗС и ЗКПО.
    Наследника е осъществявал стопанска дейност и според мен е редно да се извърши приключване към 31.10. .. на наследника и наследодателя и да се състави нова обортна ведомост с обобщаващи резултати по сметки.

    Поздрави В.Дадова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->