Задай въпрос тук
Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.6.3. Продажба на Нов Апартамент

Публикувано на: 11.01.2011

НОТАРИАЛЕН АКТ


ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№204 Том I Рег. №4525

                Днес, 10.03.2012 год., пред мен Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:

                1 ”АЛФА” ЕООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2 ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”АЛФА” ЕООД продава на ”ДЕЛТА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                АПАРТАМЕНТ №1 от жилищна сграда на бул. ”Витоша” № 150 в град София, разположен на първи жилищен етаж, със застроена площ от 105.44 кв.м., заедно с 3,25% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, с разрешение за ползване от 15.10.2011 год.

                Данъчната оценка на имота е 85 000,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описания по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 100 000,00 лева, без включен ДДС, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”ДЕЛТА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат изцяло от Купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.


№ 0000000175

ФАКТУРА

дата: 10.03.2012

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД 

АЛФА ООД (ние) 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

Адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

УПИ съгл. Нотариален акт №204 Том I Рег. №4525от 10.03.2012 г.

бр.

1

100000

100000

2

(Към данъчната основа се добавят:

                               - 2 500 лева местен данък;

                               - 100 лева такса вписване за Агенцията по Вписванията;

                               - 200 лева нотариална такса.

ОБЩО   - 2 800 лева)

начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

10.03.2012

сума:

100 000

срок за плащане:

20.03.2012

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

102 800


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

20 560

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

120 560


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Продаваме АПАРТАМЕНТ от жилищна сграда на бул. ”Витоша” №150 в град София, разположен на първи жилищен етаж, със застроена площ от 105.44 кв.м. на стойност 100 000 лв., без включен ДДС. Апартаментът е придобит съгласно Нотариален Акт №1454 Том I Рег. №5454от 01.03.2012 г. за 110 000 лв., без включен ДДС. Разходите за данъци и такси по придобиването са за сметка на купувача.  Плащането ще се извърши по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За продажбата на дълготраен материален актив нов апартамент, който ще бъде платен по банков път са ни необходими:

- нотариален акт за покупко-продажба;

- фактура, която удостоверява извършената доставка и начисленото ДДС;

(В примера, банковото извлечение за плащането към доставчика не е показано отделно, но се приема, че е направено.)


• Начин на осчетоводяване:

Продаденият дълготраен материален актив – нов апартамент, се осчетоводява към съответната приходна сметка.

Разчетът към клиента се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Със следваща статия се закрива вземането по фактурата, защото тя е платена в деня на сделката.

Отписването на актива се осчетоводява срещу дебитиране на сметката за прихода от неговата продажба.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на дълготрайни активи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

Данъчната основа се различава от стойността на имота. В данъчната основа, освен стойността на имота се включват още местният данък, такса вписване и нотариалната такса без включен в нея ДДС.

Когато според Нотариалния Акт страните са се споразумели разноските по сделката (местен данък, нотариални такси и държавна такса) да се поемат от купувача, всички документи са на името на купувача. Той заплаща (съответно осчетоводява) таксата към Агенцията по Вписванията, местния данък към Общината, на чиято територията се намира недвижимия имот и нотариалните такси.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

411

Вземания от Клиенти

120 560

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

100 000

аналит.

Делта

120 560

4532

Начислен ДДС за продажбите

20 560

парт.

Ф-ра 175/10.03.2010

120 560
ОБЩО

120 560

ОБЩО

120 560


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка

120 560

411

Вземания от Клиенти

120 560
аналит.

Делта

120 560
парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2010

120 560

ОБЩО

120 560

ОБЩО

120 560


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

214

Отписване на дълготраен материален актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

110 000

202

Сгради и конструкции

110 000
аналит.

Апартамент

110 000

ОБЩО

110 000

ОБЩО

110 000


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и Загуби от текущата година

10 000

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

10 000ОБЩО

10 000

ОБЩО

10 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова стойност на продадените активи

110 000

Други приходи от продажби

100 000

Земи и сгради

-110 000

Текущ загуба

-10 000


 

Текуща печалба 10 000

Парични средства

120 560

ДДС за внасяне

20 560

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

120 560

Финансов резултат за текущия период

-10 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Участват ли във формиране на данъчната основа допълните такси (местен данък и такса вписване) по сделката по чл. 26 ал. 3 от ЗДДС, след промяната от 29.01.2016г. на ПЗЗДДС по чл. 15, когато са платени от и за сметка на купувача?
  • Не, не би трябвало да участват!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->